W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Włocławek
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27-10-2023 r. do 28-11-2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy we Włocławku, pok. nr 2 w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek od 8.00 do 15.00, wtorek od 8.00 do 16.00, piątek od 8.00 do 13.00.

Na podstawie art. 11 pkt. 7 i 8 w związku z art. 65 ust.2 pkt 1ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2 , art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) oraz Uchwały nr XLIII/308/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek, zawiadamiam o możliwości zapoznania się z projektem Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) w wersji elektronicznej na stronie internetowej gminy: https://gmina.wloclawek.pl

Prośby o inną formę udostępnienia dokumentacji oraz pytania dotyczące projektu studium i prognozy prosimy kierować pod numer telefonu (54) 230 53 32 lub przesyłać na adres e-mail: urzad@g.wloclawek.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21-11-2023 r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Królewiecka 7.

Każdy może wnieść uwagi do projektu studium i prognozy oddziaływania na środowisko. 

Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres Urzędu Gminy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Królewiecka 7, w formie elektronicznej poprzez e-PUAP lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: urzad@g.wloclawek.pl lub ustnie do protokołu pok. nr 2.

Wnoszący uwagę podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby.

Uwagi należy wnieść w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20-12-2023 r.  

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Włocławek.

Uwagi złożone po upływie wskazanego wyżej terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Włocławek
Magdalena Korpolak - Komorowska 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA

Wójt Gminy Włocławek informuje, iż administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Wójt Gminy Włocławek z siedzibą w Urzędzie Gminy we Włocławku, 87-800 Włocławek, ul. Królewiecka 7, e-mail: urzad@g.wloclawel.pl, tel. 54 230 53 00. Dane będą przetwarzane w celu sporządzenia studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Włocławek w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dane będą przechowywane przez 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście. Wójt ustanowił inspektora ochrony danych rozpatrującego ew. skargi - inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Krzysztof Kiełbasa e-mail: inspektor@cbi24.pl wskazuje stronę BIP: https://urzad@g.wloclawek.pl gdzie udostępnia dodatkowe, szczegółowe informacje  o uregulowaniach RODO.

Załączniki

Powiadom znajomego