W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr II/30/24

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Włocławek oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania przez podmioty funkcjonujące na terenie gminy Włocławek prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne inne, niż gmina Włocławek.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 754) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Dotacje z budżetu gminy Włocławek są udzielane dla niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne, niż gmina Włocławek.
 
§ 2. 1. Osoby prowadzące niepubliczne podmioty, o których mowa w § 1, składają wnioski o udzielenie dotacji zawierające informacje o planowanej liczbie uczniów w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.
2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1:

1) zgłaszają wszelkie zmiany danych we wniosku o udzielenie dotacji w terminie  14 dni od dnia ich zaistnienia,
2) są wzywane do złożenia korekty wniosku o udzielenie dotacji w zakresie
nieobejmującym informacji o planowanej liczbie uczniów.

§ 3. 1. Dotacje są przekazywane na liczbę uczniów - wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca – zawartą w informacji o faktycznej liczbie uczniów złożonej do 10 dnia miesiąca od lutego do listopada, natomiast za styczeń i grudzień do 5 dnia miesiąca.
2. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Podmioty, o których mowa w § 1 składają, w terminie do 15 stycznia roku następnego, rozliczenie pobrania i wykorzystania dotacji otrzymanej w roku poprzednim. 
2. Podmioty, które zaprzestały działalności w trakcie roku budżetowego składają, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu zaprzestania działalności, rozliczenie pobrania i wykorzystania otrzymanej dotacji, za okres od początku roku  do dnia zaprzestania działalności. 
3. Wzór rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji stanowi załącznik nr 3  do niniejszej uchwały. 
4. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, są wzywane do złożenia korekty rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji w zakresie braków formalnych, błędów rachunkowych, doprecyzowania danych, a także do złożenia wyjaśnień w zakresie pobrania i wykorzystania dotacji.

§ 5.1.Kontrole prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji przeprowadzają pracownicy Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek na podstawie imiennego upoważnienia Wójta Gminy Włocławek lub osoby przez niego upoważnionej.
2. Czynności kontrolne przeprowadzane są w siedzibie podmiotu kontrolowanego, o którym mowa w § 1, z zastrzeżeniem ust. 3, w godzinach pracy podmiotu kontrolowanego, a w uzasadnionych przypadkach - w godzinach ustalonych pomiędzy kontrolującymi a osobą lub osobami reprezentującymi podmiot kontrolowany.
3. W uzasadnionych przypadkach czynności kontrolne mogą być przeprowadzane  w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek.
4. Podmiot kontrolowany lub osoba ją prowadząca zapewnia kontrolującym warunki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli: 
1)    udostępnia pomieszczenie do przeprowadzenia kontroli, 
2) udziela informacji i wyjaśnień w terminach wskazanych przez kontrolujących, 
3) umożliwia sporządzanie niezbędnej dla przeprowadzenia kontroli kopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów i może poświadczyć je za zgodność z oryginałem. 

5. W trakcie przeprowadzanych kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji kontrolujący ma prawo:
1) wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania podmiotu kontrolowanego,
2) wstępu do obiektów i pomieszczeń podmiotu kontrolowanego,
3) przeprowadzania oględzin obiektów i składników majątkowych podmiotu kontrolowanego,
4) żądania pisemnych i ustnych wyjaśnień,
5) sporządzania niezbędnych kserokopii dokumentów lub wyciągów z dokumentów, także składania adnotacji na oryginałach udostępnionych dokumentów  o skorzystaniu z prawa do ich wglądu,
6) podpisywania dokumentów dotyczących przeprowadzanej kontroli,

6. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządzają protokół kontroli w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który podpisują kontrolujący i osoba reprezentująca podmiot kontrolowany.

7. W terminie 5 dni roboczych od podpisania protokołu kontroli podmiot kontrolowany lub osoba go prowadząca może złożyć zastrzeżenia i wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole.

§ 6. 1. Podmiot kontrolowany lub osoba go prowadząca może odmówić podpisania protokołu składając w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu pisemne wyjaśnienie przyczyn tej odmowy.
2. Odmowę podpisania protokołu kontroli kontrolujący odnotowują w protokole kontroli.
3. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie wstrzymuje dalszego postępowania Wójta Gminy Włocławek, w tym dochodzenia zwrotu dotacji w trybie określonym   w odrębnych przepisach.

§ 7.1. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole kontroli, po analizie zastrzeżeń i wyjaśnień, a także uzasadnienia odmowy podpisania protokołu kontroli Wójt Gminy Włocławek kieruje wystąpienie pokontrolne do osoby lub osób prowadzących podmiot kontrolowany. Wystąpienie pokontrolne zawiera: 
1) ocenę w zakresie pobrania lub wykorzystania dotacji, 
2) wykaz nieprawidłowości wraz z ich opisem, 
3) kwotę dotacji podlegającą zwrotowi wraz z tytułem jej zwrotu oraz pouczeniem  o możliwości pisemnego jej uznania i zwrotu do budżetu gminy Włocławek  na wskazany rachunek bankowy, 
4) zalecenia i rekomendacje w celu uniknięcia nieprawidłowości w przyszłości.

2. Podmiot kontrolowany lub osoba go prowadząca zawiadamiają Wójta Gminy Włocławek o realizacji wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, w terminie 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego. 
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, kończą postępowanie kontrolne.

§ 8. Kontrole rozpoczęte, a niezakończone przed wejściem w życie niniejszej uchwały są prowadzone z uwzględnieniem przepisów  uchwały Nr XXXI/248/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Włocławek dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 10. Traci moc uchwała Nr XXXI/248/18 Rady Gminy Włocławek z dnia  21 lutego 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Włocławek dla niepublicznych szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddziały przedszkolne i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Włocławek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

Uzasadnienie


Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 
 

 

Załączniki

Powiadom znajomego