Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 3 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Włocławek 
z dnia 3 stycznia 2019 r. 
 
Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zmianami) z terenu Gminy Włocławek (gmina wiejska) w trybie art. 15 ust. 2d i 2f wyżej wymienionej ustawy do wskazania osób do składu komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Wójta Gminy Włocławek w 2019 r. Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 

Osoba wskazana:
1)      nie może reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie;
2)      nie może podlegać wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami) w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Zgłoszenie podpisane przez kandydata oraz dane organizacji podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej można składać w Urzędzie Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu lub przesłać scan drogą elektroniczną na adres urzad@gmina.wloclawek.pl do dnia 28 stycznia 2019 r. 
W załączeniu druk zgłoszenia oraz druk odnośnie danych organizacji. 
Zgłoszenie kandydata organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach w 2019 r.


Czytaj całość... (860kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (3 stycznia 2019)
Opublikował: Michał Szymczak (3 stycznia 2019, 13:25:19)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307