Działalność regulowana

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości na terenie Gminy Włocławek w 2012 roku. 

Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. 
  
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Włocławek tworzy i prowadzi Wójt Gminy Włocławek od dnia 1 stycznia 2012 r. 
  
Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Włocławek jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. 
  
Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 
  
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać: 
  • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy, 
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP), 
  • numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, 
  • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych. 
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się: 
  
1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. 
  
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Oświadczenie to powinno zawierać także: 
  
a)firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; 
b)oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia, 
c)podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze     wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 
   
Zgodnie z art. 14 ust. 1 przywołanej powyżej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w gminach, przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r.

metryczka


Wytworzył: Administrator (25 kwietnia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (25 kwietnia 2012, 10:05:43)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (25 kwietnia 2012, 10:11:33)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3809