Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek o konkursie na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

o konkursie na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie

Działając na podstawie art. 46, art. 49  ust. 3 ustawy z dnia  15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt. 3 i  § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie  sposobu przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz.182) Wójt Gminy Włocławek ogłasza ponowny konkurs na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą
w Kruszynie.
Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012r. poz. 182) i w oparciu o regulamin komisji konkursowej. 

1. Kandydaci na to stanowisko winni spełniać następujące wymagania kwalifikacyjne:
1)posiadać wykształcenie wyższe (preferowane medyczne – ze specjalizacją medycyny rodzinnej),
2)posiadać wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
3)posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w służbie zdrowia albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni  staż pracy,
4)nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:
1)podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
2)dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora,
3)opis przebiegu pracy zawodowej,
4)świadectwo ( świadectwa) pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu wystawione przez pracodawcę,
5)inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
6)informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,
7)oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w celach związanych 
z przeprowadzeniem konkursu na stanowisko dyrektora.

Kandydaci składają oryginały dokumentów lub kopie, które powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. 
Oferty z adnotacją na kopercie „Konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Włocławek z siedzibą w Kruszynie” należy składać w  zamkniętych kopertach w  terminie do  28 stycznia 2013 r. do godz. 15:30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, pok. Nr 5  lub przesłać na powyższy adres (decyduje data wpływu). 
Na kopercie kandydat obowiązany jest umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego. 
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do składania ofert. 
O dokładnym terminie i miejscu konkursu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Informację o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPZOZ kandydaci mogą uzyskać w siedzibie SPZOZ ul. Szkolna 14 , 87-853 Kruszyn w godzinach pracy zakładu po uprzednim skontaktowaniu się z Główną Księgową SPZOZ.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (20 grudnia 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (22 grudnia 2012, 11:57:10)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1811