Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym.

Wójt Gminy Włocławek 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego 
o charakterze gminnym. 
  
I. Rodzaj zadania : działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 

Zadanie publiczne na rzecz rozwoju wspólnot lokalnych i społeczności lokalnych w formie wsparcia : 
  
„Integracja lokalna poprzez modernizację świetlicy w Warząchewce Polskiej w której organizuje się uroczystości i imprezy kulturalne    dla mieszkańców sołectw Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Warząchewka Królewska, Pińczata oraz Gminy Włocławek w 2012r. 
  
II.Kwota na zadanie ogółem – 9.700,00. zł. (słownie : dziewięć tysięcy siedemset złotych). 
  
III. Zasady przyznawania dotacji. 
Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących   kryteriów : 
 1. Podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów). 
 2. Wielkość środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się na realizację zadania. 
 3. Możliwości finansowe gminy, określone w uchwale budżetowej w dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa. 
 4. Rzetelność i terminowość wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach. 
 5. Ocena możliwości realizacji zadania. 
IV. Termin i warunki realizacji zadania. 
 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2012,  a szczegółowy termin   realizacji zostanie określony w umowie. 
 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie. 
V. Termin składania ofert. 
Oferty należy składać w terminie do dnia 06.04.2012  r. w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek. Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, pok. Nr 3. 
  
VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert. 
W ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert zostanie dokonana ich ocena i wybór. 
Wójt Gminy Włocławek powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, a następnie dokona wyboru ofert. 

1.  Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia. 
 • jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej  ocenie merytorycznej, 
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 
2.  Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria : 
 • ocena możliwości realizacji zadania, 
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, 
 • ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne, 
 • udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, 
 • planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
 • ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków, 
 • preferowanie podmiotów działających na terenie Gminy Włocławek, 
 • cykliczność proponowanych zadań. 
VII. W 2012 roku do dnia niniejszego ogłoszenia nie były realizowane żadne zadania            na podstawie otwartego konkursu ofert na zadanie publiczne na działalność wspomagającą rozwój wspólnot lokalnych. 

W 2011 roku zadanie publiczne na działalność wspomagającą rozwój wspólnot lokalnych były realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Kruszynie. Ochotnicza Straż Pożarna otrzymała dotację na zadanie „Integracja lokalna poprzez koncerty sceniczne i plenerowe orkiestr dętych na terenie Gminy Włocławek w 2011 r.” w wysokości 8 tys. zł..
  
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.). 

Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel.  054 230 53 38. 
  
Siedziba Wójta Gminy Włocławek: 
ul. Królewiecka 7 
87-800 Włocławek 
  
Włocławek, 06.03.2012 r. 
                                                                                           

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (9 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (9 marca 2012, 12:46:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1573