Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze gminnym

Wójt Gminy Włocławek 
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych 
o charakterze gminnym.

I.Rodzaj zadań : wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie wsparcia :
 • „Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2012 r.”,
 • „Szkolenie dzieci i młodzieży w ramach programu sportowo-rekreacyjnego lub sportowego w 2012 r.”.
 • „Udział zespołów dorosłych i młodzieży  z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2012 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”.
II. Kwota na wszystkie zadania ogółem – 60 000,00 zł. (słownie : sześćdziesiąt tysięcy złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów :
 1. Podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów).
 2. Wielkości środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania.
 3. Możliwości finansowych gminy, określonych w uchwale budżetowej w ramach działu Kultura Fizyczna i Sport.
 4. Rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań w poprzednich latach.
Oceny możliwości realizacji zadania.

IV. Termin i warunki realizacji zadania.
 1. Zadanie winno być wykonane w roku 2012, a szczegółowy termin realizacji zostanie określony w umowie.
 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami,w zakresie opisanym w ofercie.
V. Termin składania ofert.
Oferty należy składać w terminie do dnia 27.02.2012 r. w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek.Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. Nr 3.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
W ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert zostanie dokonana ocena i wybór ofert.

Wójt Gminy Włocławek powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, a następnie dokona wyboru ofert.

1.Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia.
 • jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej ocenie merytorycznej, 
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
2.Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu 
o następujące kryteria :
•ocena możliwości realizacji zadania,
•ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
•ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
•udział środków własnych lub środków pochodzących      z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
•planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
•ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków,
•preferowanie podmiotów działających na terenie Gminy Włocławek,
•cykliczność proponowanych zadań.

VII. W 2012 roku do dnia niniejszego ogłoszenia nie były realizowane żadne zadania publiczne na podstawie otwartego konkursu ofert na zadnie publiczne wspieranie kultury fizycznej i sportu.W 2011 roku zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia zrealizowano poprzez otwarty konkurs ofert.

Następujące zespoły i kluby otrzymały dotacje po rozstrzygnięciu konkursu ofert w wysokościach :
 • LZS „Kujawiak” Kruszyn – 40.303,00 zł.
 • LZS „Victoria” Smólnik – 30.000,00 zł.
 • UKS „Start” Smólnik – 5.000,00 zł.
 • UKS „AS Kruszyn” – 2.000,00 zł.
 • UKS „Kruszyn” – 2.000,00 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z póź. zm.).Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel.  (54) 230 53 38.

Siedziba Wójta Gminy Włocławek
Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Włocławek, 24.01.2012 r.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (24 stycznia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 marca 2012, 12:32:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1519