Ogłoszenie o naborze wnioskówOGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW 1. Wójt Gminy Włocławek ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na podstawie uchwały nr XXXIX/290/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 24 września 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Włocławek na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków (Dz. Urz. Woj. Kujawsko- Pomorskiego z 2018 r. poz. 4889). 
2. Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji zadania, składa w Urzędzie Gminy Włocławek pisemny wniosek oraz następujące załączniki: 
1) dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości, przy czym w przypadku nieruchomości do której tytuł prawny posiada kilka osób wniosek podpisany powinien być przez wszystkich współwłaścicieli; 
2) kopię ostatecznej decyzji i o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; 
3) podmioty ubiegające się o przyznanie dotacji stanowiącej pomoc de minimis wraz
z wnioskiem o udzielenie dotacji, zobowiązane są przedłożyć: 
a) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis lub pomocy de minimis
w rolnictwie i rybołówstwie, jakie otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
b) informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53. poz. 311 z późn. zm.). 
3. Wnioski o udzielenie dotacji będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Włocławek według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Pobierz skan... (370kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Magdalena Korpolak - Komorowska - Wójt Gminy Włocławek (27 marca 2019)
Opublikował: Michał Szymczak (28 marca 2019, 14:51:15)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 185