OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek z dnia 9 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zmianami) Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze gminnym w formie wsparcia.
 
I. Rodzaj zadania
1. Zadania publiczne – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w formie w s p a r c i a:
 
-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – smakowanie kultury”.
 
2. Dofinansowanie zadania
-„Aktywizacja i integracja środowiska lokalnego. Wycieczki tematyczne – smakowanie kultury”.
obejmować będzie tylko:
1)    koszty transportu;
2)    koszty wstępu do obiektów kultury,
3)    koszty spektakli, wystaw,
4)    koszty prelekcji,
5)    koszty wyżywienia, noclegów,
6)    ubezpieczenie.
 
II. Kwota na zadanie ogółem – 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
 
III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Zlecanie realizacji zadania publicznego odbywa się poprzez wsparcie realizacji zadania publicznego mieszczącego się w sferze zadań publicznych, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zmianami).
2. Podmiotami mogącymi ubiegać się o zlecanie realizacji zadań publicznych są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe.
3.  Zlecanie realizacji zadania następuje po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.
Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu zgodnym
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) i powinna zawierać                            w szczególności informacje o których mowa w art. 14 ust. 1 i ust. 3 ustawy.

Czytaj całość... (827kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (9 lutego 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (9 lutego 2018, 14:32:52)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307