Ogłoszenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 23 stycznia 2018 r.

Zapraszam organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami)
z terenu Gminy Włocławek (gmina wiejska) w trybie art. 15 ust. 2d i 2f wyżej wymienionej ustawy do wskazania osób do składu komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert 
organizowanych przez Wójta Gminy Włocławek w 2018 r. 
Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom
nie przysługuje zwrot kosztów podróży. 
Osoba wskazana: 
1) nie może reprezentować organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 biorących udział 
w konkursie; 
2) nie może podlegać wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Zgłoszenie podpisane przez kandydata oraz dane organizacji podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej
można składać w Urzędzie Gminy Włocławek 
ul. Królewiecka 7, pok. nr 3 w godzinach pracy urzędu lub przesłać 
scan drogą elektroniczną na adres urzad@gmina.wloclawek.pl 
do dnia 31 stycznia 2018 r. 
W załączeniu druk zgłoszenia oraz druk odnośnie danych organizacji.

Pobierz skan... (1234kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (23 stycznia 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (23 stycznia 2018, 15:13:40)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242