Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Zintegrowanej strategii rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Płock, dnia 29 maja 2015 r.

 O B W I E S Z C Z E N I E

ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. ,,Zintegrowana strategia rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”

 

Na podstawie art. 30 i art. 39 w związku z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami)

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego w porozumieniu z Burmistrzami i Wójtami gmin Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko wraz z projektem dokumentu pn. „Zintegrowana strategia rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej”, którego dotyczy prognoza.

Prognoza oddziaływania na środowisko zostanie wyłożona do publicznego wglądu w dniach  od 03 czerwca 2015 r. do 23 czerwca 2015 r. w siedzibie Związku Gmin Regionu Płockiego ul. Zglenickiego 42, Budynek S Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny, pok. nr 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 oraz na stronie internetowej www.zgrp.pl .

Uwagi w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone: w formie pisemnej na adres siedziby ZGRP lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres mailowy: konsultacje@zgrp.pl , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2015 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2), art. 46 pkt. 1) oraz z art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - w związku z przeprowadzanym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia przedmiotowych projektów dokumentów można się zapoznać z niezbędną dokumentacją sprawy.

Wnioski i uwagi złożone po upływie podanych powyżej terminów pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego.

Dokumenty do pobrania:

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Pobierz
Załączniki do prognozy oddziaływania na środowisko projektu Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Pobierz, Pobierz
Projekt Zintegrowanej Strategii Rozwoju dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Pobierz
Formularz konsultacyjny  Pobierz

metryczka


Wytworzył: Związek Gmin Regionu Płockiego (9 czerwca 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (9 czerwca 2015, 11:53:01)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 547