2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości 170m – II etap Gmina Włocławek

Włocławek, dnia 2014-05-13 
 
Znak RBRiGK 271.1.19.2014
 
                                                       
                                              
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RBRiGK 271.1.19.2014  , które prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na zamówienie pod nazwą : "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo długości  170m – II etap Gmina Włocławek ". 
 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
 
 
Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013  roku  poz. 907 ze zmianami ) informuje o wyniku postępowania. 
  
1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę  firmy Marek Smorczyński Zakład Usług Drogowych  Olsza 3, 88-300 Mogilno z ceną wykonania zamówienia:  30 305,36 zł brutto . Jedynym kryterium oceny ofert była cena wykonania zamówienia. Oferta w jedynym  kryterium oceny ofert uzyskała 100 pkt. 
 
2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:
 
Oferta nr 1  (złożona przez  Marian Tompalski Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MAR-DAR” Makowiec 53, 87-602 Chrostkowo  ) - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  lecz cena oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia  
 
Oferta nr 3  (złożona przez  Mirosław Budziński Zakład Usług Budowlanych ul. Ciborowskiego 24, 87-880 Brześć Kujawski ) - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  lecz cena oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia  
 
3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszy niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp

Pobierz skan (158kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (13 maja 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (13 maja 2014, 14:01:35)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 880