2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Przebudowa drogi gminnej Mursk- Przerytka- Smólnik długości 300 mb.

Włocławek, dnia 2014-03-17Znak : RBRiGK 271.1.10.2014 

dot. postępowania o udziale zamówienia publicznego nr RBRiGK 271.1.10.2014  prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 t.j.) w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na roboty budowlane pod nazwą : „Przebudowa drogi gminnej Mursk- Przerytka- Smólnik długości 300 mb. 


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013  roku poz. 907 t.j.) informuje o wyniku postępowania. 

1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę firmy Marian Tompalski  Przedsiębiorstwo- Handlowo- Usługowe  „ MAR-DAR”  z siedzibą  Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo z ceną wykonania zamówienia:  77 136,50 zł brutto. Jedynym kryterium oceny ofert była cena i w/w Wykonawca zaproponował cenę najkorzystniejszą uzyskując 100 pkt.  

2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:

Oferta nr 2  ( złożona przez firmę Marek Smorczyński Zakład Usług Drogowych  Olsza 3, 88-300 Mogilno ) -  Oferta Wykonawcy spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując w jedynym kryterium oceny ofert ( cena) 99,19 pkt


3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszy niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp

Pobierz skan (221kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (17 marca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (17 marca 2014, 16:36:18)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 780