2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
2017 | 2018 | 2019 | 2020

Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Zuzałka –Kosinowo -Adaminowo

Włocławek, dnia 2014-02-28 
 
 
Znak RBRiGK 271.1.5.2014
 
                                                       
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 
  
                                              
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RBRiGK 271.1.5.2014  , które prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami  ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych na zamówienie pod nazwą Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejącego parkingu przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Zuzałka –Kosinowo -Adaminowo „. 
 
 
 
Gmina Włocławek zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013  roku  poz. 907 t.j.) informuje o wyniku postępowania. 
 
1. W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą i niepodlegającą odrzuceniu ofertę  firmy Marian Tompalski Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe „MAR-DAR” Makówiec 53, 87-602 Chrostkowo z ceną wykonania zamówienia:  82 607,78 zł brutto . Jedynym kryterium oceny ofert była cena wykonania zamówienia. Oferta w jedynym  kryterium oceny ofert uzyskała 100 pkt. 
 
2. Zawiadamiamy jednocześnie o streszczeniu oceny i porównaniu pozostałych złożonych ofert:
 
Oferta nr 1 (złożona przez BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI „ PROBUT” s.c. 09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 33 ) - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu uzyskując w jednym kryterium oceny ofert ( cena) 83,39 pkt. . 
  
 
Oferta nr 3 (złożona przez Marek Smorczyński Zakład Usług Drogowych Olsza 3, 88-300 Mogilno ) - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu  uzyskując w jednym kryterium oceny ofert ( cena)  90,89 pkt. . 
 
3. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszy niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty , zgodnie z art. 94 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp.

Pobierz skan (246kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (28 lutego 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (28 lutego 2014, 12:18:41)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 901