Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek Włocławek, 17 marca 2009 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Włocławek 

Włocławek, 17 marca 2009  r.
RBIiR.7624-23/09


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz.1071  z póź. Zm.) w związku z  art. 74 ust. 3, oraz art. 75 ust. 1 pkt 4ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 roku nr 199 poz. 1227) Wójt Gminy Włocławek informuje, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji   o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą :

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra Wola, przewidzianej do realizacji na działkach nr 55 w obrębie ewidencyjnym Kruszynek, 20, 24,25, 26, 27, 19/1, 19/2, 30/2, 30/1, 28/2, 28/1, 29, 37/3 w obrębie ewidencyjnym Dobra Wola.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki sanitarne z nie skanalizowanej jeszcze  części wsi Dobra Wola do istniejącej już w tej wsi kanalizacji.
Inwestycja obejmować będzie działki: 
55-obręb Kruszynek, 20, 25, 24, 26, 27, 19/1, 19/2, 30/2, 30/1, 28/2, 28/1, 29, 37/3-obręb Dobra Wola, 
Inwestycja ma charakter liniowy i prowadzona będzie w obszarze wiejskim, w terenie w większości nieutwardzonym, z przejściami w rurach osłonowych pod jezdnią powiatową i torami kolejki wąskotorowej. 

Postępowanie wszczęte zostało na wniosek Gminy Włocławek. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia mogą składać uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski można składać osobiście w pokoju nr 2 -parter w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87 - 800 Włocławek lub listownie,14- dniowy termin upływa 20.04. 2009  r.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek www.gmina.wloclawek.pl

 
Data wprowadzenia informacji 2009-03-23 09:12:46, wprowadzający: Kamil Wieczorek

metryczka


Wytworzył: Referat (23 marca 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 stycznia 2012, 10:38:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1117