OGŁOSZENIE Wójta Gminy Włocławek

OGŁOSZENIE 
Wójta Gminy Włocławek 
 
Wójt Gminy Włocławek na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.13 oraz art. 14 ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. poz. 1118 ze zmianami.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych    o charakterze gminnym.
 
I. Rodzaj zadań: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
    1.Zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród dorosłych, młodzieży i dzieci w formie w s p a r c i a:
 
-„Organizacja imprez sportowych, sportowo – rekreacyjnych, zawodów dla dzieci i młodzieży oraz udział w zawodach sportowych w 2016 r.”,
 
-„Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży w 2016 r.”,
 
- „Udział zespołów dorosłych i młodzieży  z terenu Gminy Włocławek w rozgrywkach piłki nożnej w 2016 roku oraz utrzymanie obiektów sportowych
znajdujących się na terenie Gminy Włocławek”,
 
-„Propagowanie zdrowego stylu życia u dorosłych poprzez organizację zajęć sportowych”.
 
II. Kwota na wszystkie zadania ogółem – 80 000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
III. Zasady przyznawania dotacji.
Dotacja może być przyznana po uwzględnieniu w szczególności następujących kryteriów :
1.     Podania całkowitego kosztu realizacji zadania (kalkulacja kosztów).
2.     Wielkości środków finansowych własnych podmiotu ubiegającego się, na realizację zadania.
3.     Możliwości finansowych gminy, określonych w uchwale budżetowej
     w ramach działu Kultura Fizyczna.
4.     Rzetelności i terminowości wykonywania i rozliczania zadań
w poprzednich latach.
5.     Oceny możliwości realizacji zadania.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania.
      1.Zadanie winno być wykonane w roku 2016, a szczegółowy termin   
         realizacji zostanie określony w umowie.
 
 
      2.Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie             
      z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami,
      w zakresie opisanym w ofercie.
     3.Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem
     umowy nie podlegają refundacji przez Gminę.
     4.Szczegółowe terminy i warunki realizacji poszczególnych zadań
     określone zostaną w zawartych umowach.
 
V. Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem nazwy zadania o którym mowa w pkt I. 1. w terminie do dnia 19.02.2016 r. w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek pok. nr 5
Decyduje data wpływu oferty do urzędu.
Druki ofert można pobierać w Urzędzie Gminy Włocławek,
ul. Królewiecka 7, pok. nr 3.
Wymagane dokumenty:
1)    Do formularza oferty należy dołączyć:
- aktualny statut,
- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji, lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
- oświadczenie oferenta o niezaleganiu z tytułu zobowiązań cywilno - prawnych, podatkowych i innych danin o charakterze publiczno - prawnym.
       2) Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę bądź osoby statutowo upoważnione przez organizację do składania oświadczeń woli w jej imieniu ze skutkami o charakterze finansowym tych oświadczeń oraz opatrzona pieczęcią organizacji.
       3) W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, osoby reprezentujące oferenta zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
 
VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert.
W ciągu 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert zostanie dokonana ocena i wybór ofert.
Wójt Gminy Włocławek powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert, a następnie dokona wyboru ofert.
1.     Ocena ofert pod względem formalnym i terminowości złożenia.
- jedynie oferty spełniające wymogi formalne podlegać będą dalszej  
  ocenie merytorycznej,
     - oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
      2. Ocena merytoryczna zostanie przeprowadzona w oparciu
o następujące kryteria :
-         ocena możliwości realizacji zadania,
-         ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego,
-         ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne,
-         20% udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
-         planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
-         ocena realizacji zleconych zadań publicznych w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków,
-         preferowanie podmiotów działających na terenie Gminy Włocławek,
-         cykliczność proponowanych zadań.
VII. W 2016 roku do dnia niniejszego ogłoszenia nie były realizowane żadne zadania publiczne na podstawie otwartego konkursu ofert na zadnie publiczne wspieranie kultury fizycznej i sportu.     
        
W 2015 roku zadania publiczne na rzecz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie wsparcia, zrealizowano poprzez otwarte konkursy ofert.
 
 
Następujące zespoły, kluby, stowarzyszenia otrzymały dotacje po rozstrzygnięciu konkursów ofert w wysokościach:
-         LZS „Kujawiak” Kruszyn – 32 000,00 zł.
-         LZS „Victoria” Smólnik – 39 000,00 zł.
-         UKS „Start” Smólnik –  7 000,00 zł.
-         UKS „AS Kruszyn” –  5 000,00 zł.
-         UKS „Kruszyn” – 2 000,00 zł.
-         Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Szkół Katolickich Warząchewka Polska – 1 000,00 zł.
-         Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe „Autostrada” – 4 000,00 zł.
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1118 ze zmianami).
Informacji odnośnie konkursu udziela pracownik Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, pok. 3, tel.  54 230 53 38.
 
 
 
Siedziba Wójta Gminy Włocławek:
Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
 
 
Włocławek, 28.01.2016 r.

Pobierz skan (436kB) pdf

Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (28 stycznia 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (28 stycznia 2016, 14:33:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 307

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij