Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś - etap II - odc. 140 mb

 OGŁOSZENIE O PRZETRGU
NA WYKONANIE ROBÓT

1. Zamawiający:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
tel.  (054) 230-53-00
fax. (054) 230-53-53
e-mail:
rbiir@gmina.wloclawek.pl

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2004 roku Nr 19 poz. 177 ze zmianami ) o wartości poniżej 60.000 Euro. 
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2 bud. A za odpłatnością 10,00 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego.
4. Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej ul. Różana w miejscowości Nowa Wieś - etap II - odc. 140 mb (CPV 45.23.31.20-6)

Zakres robót obejmuje:
– wykonanie robót przygotowawczych– pomiarowych,
– wykonanie robót ziemnych,
– wykonanie elementów odwodnienia nawierzchni – ściek, studnia chłonna , wpust uliczny
– wykonanie podbudowy jednowarstwowej z tłucznia kamiennego wapiennego szer. 3,70 m o powierzchni 598m2,
– wykonanie warstwy profilowej w ilości 100kg/m2 szer. 3,70m na powierzchni 598 m2

5. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowych.
7. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak - Komorowska  - Inspektor. d/s Inwestycji i dróg pok. nr 2 bud. B tel. (054) 230-53-37.
8. Termin wykonania zamówienia:  30.07.2007 r.
9. Opis warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy winni złożyć:
9.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
9.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 300,00 zł, które może być wniesione w jednej z poniższych form:
- w pieniądzu na konto Zamawiającego: BOŚ S.A. 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm.). Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami: - oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
12. Oferty należy składać w terminie do 11.05.2007 r. do godz 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy, budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
13. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.05.2007 r. godz. 9.15, budynek B - sala konferencyjna.
14. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
15. Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.
16. Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym (na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 oraz na stronach internetowych BIP Urzędu Gminy Włocławek i portalu UZP - www.portal.uzp.gov.pl.

Formularz SIWZ: pobierz
Wniosek o wydanie SIWZ: pobierz

Wójt Gminy Włocławek
Ewa Braszkiewicz    


Wytworzył: Referat (27 kwietnia 2007)
Opublikował: Kamil Wieczorek (27 kwietnia 2007, 11:03:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 807

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij