Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową..."


Włocławek, dnia 2013-07-18 r. 
 
 
 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
 
 
 
Nr post.: RBRiGK 271.1.25.2013
 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamowienia publicznego na zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  w  miejscowościach  Nowa  Wieś  i  Kruszyn  wraz  z racjonalizacją gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  w Smólniku i modernizacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Smólniku"- Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku " prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
 
 
ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu  postępowania 
 
 
 
Gmina Włocławek , działając  zgodnie  z art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Nowa Wieś i Kruszyn wraz z racjonalizacją gospodarki wodno­ ściekowej  w  związku  z  rozbudową  Zespołu  Szkół  z  Oddziałami Integracyjnymi  w  Smólniku  i modernizacją  istniejącej   oczyszczalni   ścieków  w  Smólniku"- Racjonalizacja   gospodarki  wodno­ ściekowej w związku z rozbudową Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku "prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ). 
 
Uzasadnienie 
 
W przeprowadzonym postępowaniu została złożona jedna oferta. Cena zaoferowana w złożonej przez Wykonawcę ofercie przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pobierz skan (131kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (18 lipca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (18 lipca 2013, 15:16:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1288