Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym oraz...

Włocławek, dnia 2013-05-10 
  
Znak : RBRiGK 271.1.9.2013 
                                                                                 
                                              
dot. postępowania o zamówienie publiczne  prowadzone jest  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 na usługę pod nazwą: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów  w obrocie krajowym i zagranicznym oraz realizowanie przekazów pocztowych dla Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, Gminnego Zespołu Oświaty  we Włocławku ul. Królewiecka 7 oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Włocławek   ul. Królewiecka 7 we Włocławku. 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
Gmina Włocławek, działając zgodnie z art. 93 ust 3 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, ich ewentualnych zwrotów  w obrocie krajowym i zagranicznym oraz realizowanie przekazów pocztowych dla Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, Gminnego Zespołu Oświaty  we Włocławku ul. Królewiecka 7 oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Włocławek   ul. Królewiecka 7 we Włocławku” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczpnego. 
 
Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami ). 

Uzasadnienie 
W prowadzonym postępowaniu złożono jedną ofertę. Cena złożonej oferty przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył  na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (13 maja 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (13 maja 2013, 19:24:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1132