Przetarg: Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Ludwinowo.

Zamawiający:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek
woj. kujawsko - pomorskie
tel. 54 230 53 00
fax. 54 230 53 53

Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:
  
  1. Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny. 
  2.  Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
  
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3): 
  
III.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego : Wymiana zestawu hydroforowego „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Ludwinowo „ 
  
 Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) : 
  
42 12 .21.30-0 – Pompy wodne
  
III.2. Rodzaj zamówienia :  dostawa 
  
III.3. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Wymiana zestawu hydroforowego „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Dębicach wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowościach Dębice, Ludwinowo „
  
  
III.3.1. Przedmiotem zamówienia  jest  dostawa i wymiana  zestawu hydroforowego –  dostawa wraz z montażem zestawu hydroforowego  dla Stacji Uzdatniania Wody w Dębicach o poniższych parametrach:   
  
- zestaw hydroforowy- zestaw czterech pomp zasilających sieć wodociągową  w tym jedna    
pompa rezerwowa, 
- wysokość podnoszenia pomp sieciowych 4,2 bara 
- maksymalna wydajność zestawu hydroforowego 140 m3/h 
- zestaw z falownikiem, 
-  zestaw z kompletną szafką sterowniczą  i przyłączeniową 
  
Wykonawca jest zobowiązany realizować będzie przedmiot zamówienia w obiekcie czynnym, w sposób niezakłócający funkcjonowania obiektu.
  
Wszystkie urządzenia i materiały do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Urządzenia i materiały musza posiadać wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Dala zestawu hydroforowego wymagana jest dokumentacja DTR 
 
Szczegółowy zakres dostawy wraz z montażem został określony w specyfikacji technicznej wykonania zestawu hydroforowego oraz przedmiarze robót i w kosztorysach ofertowych oraz niniejszej SIWZ. Powyższe dokumenty dostępne są na stornie internetowej Urzędu Gminy Włocławek : www.gmina.wloclawek.pl – link Przetargi własne urzędu .

Czytaj całość...(PDF) (988kB) pdf

SIWZ (360kB) word

Specyfikacja techniczna (335kB) pdf

Kosztorys oferty (715kB) pdf

Wyjaśnienie do SIWZ 13.09.2012 r. (22kB) word

Wyjaśnienie do SIWZ 18.09.2012 r. (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Kierownik Referatu RBIR - Magdalena Korpolak Komorowska (12 września 2012)
Opublikował: Michał Szymczak (12 września 2012, 16:00:38)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (22 listopada 2012, 17:09:55)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5017