Przetarg: „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap”.

Zamawiający: 
 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00  fax. (054) 230-53-53 
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl

Tryb udzielania zamówienia:
 
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r.  Nr 113 poz. 759 z późn. zm) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego :
 „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie wsi Modzerowo i Józefowo – I etap”.

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane  metryczka


Wytworzył: Referat RBIiR (1 sierpnia 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 sierpnia 2012, 23:12:34)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (2 sierpnia 2012, 21:31:55)
Zmieniono: Gmina Włocławek na podstawie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr113, poz. 759 ze zm.) unieważnia wszczęte ogłoszeniem o zamówieniu z dnia 1 sierpnia 2012 postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.(Błędy w załącznikach)

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5868