Ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Włocławek na okres 5 lat, położonej w miejscowości Świętosław

                                                                              Włocławek, dnia 23 marca 2012 r.
 
OGŁOSZENIE 
 
         Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r nr 142, poz 1591 / , art. 28, art. 37 ust. 1, art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami  /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 / , § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn.zm. / w związku z  § 14 i  §   15 uchwały Nr  XXXIV/234/09 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 października 2009 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania   nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas określony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz w przypadku gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość        
 
OGŁASZAM
ustny przetarg  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej  stanowiącej własność Gminy Włocławek na okres 5 lat, położonej  w miejscowości Świętosław, obręb geodezyjny Dobra Wola, gmina Włocławek. 

1. Nieruchomość oznaczona  geodezyjnie w ewidencji gruntów jako  działka nr 45/2
    o  powierzchni  16 900 m2  jest niezabudowana i stanowi grunty rolne.
    Nieruchomości posiadają  urządzoną w Sądzie  Rejonowym we Włocławku księgę
    wieczystą KW WL1W/00066564/6, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest
    Gmina Włocławek.
2. Termin przetargu ustalono na dzień  25 kwietnia 2012 r. o godz.13.00  w siedzibie Urzędu
    Gminy we Włocławku ul. Królewiecka 7.
3. Cena wywoławcza  czynszu dzierżawnego ustalona została na kwotę 200,00 zł./ słownie:
    dwieście złotych/  rocznie.
    Zmiana stawki czynszu nastąpi nie częściej niż raz w roku wg wskaźnika stopnia inflacji  
    ogłaszanego przez GUS.
4.Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy zawartej na podstawie Kodeksu
   cywilnego.
5. Przetarg przeprowadzony będzie przez Komisję Przetargową powołaną przez Wójta Gminy
    Włocławek.
6. Działając w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie
    prawo odwołania przetargu z  ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia
   1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U.  z 2010 r. Nr 102  poz. 651
    z późn. zmianami /.
7. Szczegółowych  informacji dotyczących  przetargu udziela Inspektor d/s gospodarki
    nieruchomościami  Maria Maciaszek w siedzibie  Urzędu Gminy Włocławek, pok. nr 1
    w godzinach pracy Urzędu .
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (23 marca 2012)
Opublikował: Kamil Wieczorek (23 marca 2012, 17:06:53)

Ostatnia zmiana: Kamil Wieczorek (23 marca 2012, 17:09:22)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3192