Ogłoszenie o przetargu - Zarządzanie Nieruchomościami

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK

Działając na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591z późn. zm./, art. 28 , art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651 z późn. zm. / , § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz 2108z późn. zm. /

OGŁASZAM

1. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Telążna Leśna, obręb geodezyjny Telążna Leśna, oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 548/16 o pow. 3 000 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr WL1W/00036787/6, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek. Dla w/w nieruchomości ustalono decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego a także związanym z nim budynkiem gospodarczym i garażowym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
Cenę wywoławczą do przetargu ustala sie w wysokości 46 000,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej - 4 600,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2011 r. o godzinie 12 00 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 - sala konferencyjna.

2. Ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Dobiegniewo, oznaczonej geodezyjnie w ewidencji gruntów jako działka nr 305/9 o pow. 839 m2, posiadająca urządzoną w Sądzie Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr WL1W/00036971/3, w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek. Dla w/w nieruchomości ustalono decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalno-usługowego / bar mała gastronomia z zapleczem socjalnym / wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń.
Cenę wywoławczą do przetargu ustala sie w wysokości 31 300,00 zł.
Wadium 10 % ceny wywoławczej - 3 130,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2011 r. o godzinie 12 30 w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7 - sala konferencyjna.

Postąpienie nie niższe niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych .
Do sprzedaży w/w nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług / Dz. U. Nr 54 , poz. 535 ze zm./ . Należny podatek VAT zostanie doliczony do wylicytowanej w przetargu ceny kupna . Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium które należy wpłacić w kasie tutejszego Urzędu Gminy bądź na konto KDBS 69 9550 0003 2001 0070 0711 0004 nie później niż 3 dni przed dniem przeprowadzenia przetargu.
Za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków na wskazane konto.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu następujące dokumenty:

  • osoby fizyczne – dowód osobisty a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym ,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru / ważny 3 miesiące/ , pełnomocnictwa , dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu, albo zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu . Wadium wniesione przez uczestnika , który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości . Osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca zobowiązana jest zapłacić przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży cenę nieruchomości wylicytowaną w przetargu. W przypadku uchylania się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie uiszczenia należności w wyznaczonym terminie wadium ulegnie przepadkowi na rzecz sprzedającego. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie powiadomiony w ciągu 1 miesiąca od dnia rozstrzygnięcia przetargu.Nabywca ponosi wszystkie koszty związane ze sprzedażą przedmiotu przetargu w tym koszty wyceny, ogłoszenia oraz koszty związane z zawarciem umowy notarialnej.Działając w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zmianami / .
Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Inspektor d/s gospodarki gruntami Maria Maciaszek w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek , pok. nr 1 tel .054 2305336 w godzinach pracy Urzędu.

metryczka


Wytworzył: Referat (12 października 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (12 października 2011, 11:54:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1622