Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: Przebudowa ulicy Ikara w miejscowości Kruszyn Gmina Włocławek

O G Ł O S Z E N I E
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53 e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 ze zmianami ) , o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + VAT po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.
4.1 „Przebudowa ulicy Ikara w miejscowości Kruszyn Gmina Włocławek”

Ogłoszenie

Specyfikacja warunków zamówienia

Kosztorys ofertowy - opis

Opis techniczny

Przedmiar - opis

Kosztorys ofertowy

Przedmiar

Projekt zagospodarowania

Profil

Przekrój nawierzchni

Przekroje normalne

Schemat zjazdu

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

metryczka


Wytworzył: Referat (1 września 2011)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 września 2011, 11:53:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1225