Ogłoszenie o przetargu - Budownictwo: rozbudowa budynku Zespołu Szkól z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE ROBÓT

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7  87-800 Włocławek
tel. (054) 230-53-00  fax. (054) 230-53-53  e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl
2. Przetarg  nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) , o  wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A  za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego  lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl
4. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.

OBIEKT : Budynek Zespołu Szkół 
      
BRANŻA : Budowlana

ADRES INWESTYCJI:  Kruszyn     

Rodzaj zamówienia : roboty budowlane 
Rodzaj zamówienia : roboty budowlane 
1. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia : Rozbudowa Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie- budynek oddziału zerowego.
 
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa budynku Zespołu Szkól z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie – budynek oddziału zerowego  na działce nr 247.
Zestawienie powierzchni :
Powierzchnia zabudowy rozbudowy 171,40 m2
Powierzchnia użytkowa rozbudowy             142,04 m2
Kubatura  695,00m3

Ogólny opis konstrukcji i wykończenia projektowanego obiektu.
1.Warunki gruntowo- wodne – ze względu na brak badań geologicznych przyjęto następujące założenia
- w poziomie posadowienia i niżej zalegają grunty nośne,
- woda gruntowa występuje poniżej posadowienia około 0,50 m
Po wykonaniu wykopu należy dokonać sprawdzeń powyższych zaleceń.

2. Fundamenty.
Ławy fundamentowe żelbetonowe wylewane z betonu B20. Ławy żelbetonowe wysokości 40 cm, zbrojone podłużne 4 o 12, strzemiona o 6 co 25 cm. Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, ocieplonych styropianem grubości 10 cm. Bezpośrednio  na gruncie wykonać 10 cm warstwę z suchego betonu 0 B 10. na podsypce żwirowej.

3. Ściany.
Ściany zewnętrzne projektuje się z gazobetonu 24 cm docieplanego styropianem 16 cm, łącznie grub. 40 cm. Docieplenie metodą lekko-mokra. Bloczki gazobetonowe na zaprawie cementowo-wapiennej R=5 MPa. Współczynnik U=28 W/m2 x k..
Ściany wewnętrzne nośne grub. 24 cm z gazobetonu, miejsce podparcia nadproży żelbetonowych wymurować na odcinkach 50 cm z cegły pełnej na zaprawie cem.-wap. Ściany działowe grubości 12 cm i 6 cm z gazobetonu.
Kominy wentylacyjne z rur o 160.
Słupy żelbetonowe wylewane na mokro 24 x 24 cm zbrojone 4 o 12, o 6 co 15 cm, Zbrojenie zakotwić w ławie fundamentowej w wieńcu.

4. Wieńce wylewane, żelbetonowe z betonu B-20, zbrojone wg rysunków konstrukcyjnych. Zbrojenie podłużne wieńców łączyć na zakład 55 cm.

5. Nadproża nad oknami i drzwiami i w przejściach – belki L-19.

6. Strop prefabrykowany kanałowy typu Żerań wg rysunków konstrukcyjnych. Strop uzupełnić poprzez wykonanie płyty żelbetonowej zbrojonej stalą o 12 mm, A III co 15 cm, przy podporach co drugi pręt odgięty.. Połączenia podłużne i poprzeczne płyt należy zbroić obrysie ścian konstrukcyjnych oraz usztywniających, prętami o 12 zakotwionymi w wieńcach.

7. Stropodach z płyt żelbetonowych korytkowych opartych na ściankach ażurowych murowanych z cegły  dziurawki grub. 12 cm. W ścianie kolankowej należy wykonać otwory 14 x 14 cm co 2,50 m zabezpieczone kratką dla wentylowania przestrzeni między płytami.

8. Pokrycie dachu z dwóch warstw  papy termozgrzewalnej.

9. Izolacje – przeciwwilgociowa pozioma z dwóch warstw papy na lepiku.
W łazienkach izolacja pozioma z wywinięciem na ściany 20 cm.
Termiczna z wełny mineralnej i styropianu wg opisów na rysunkach.

10. Podjazd dla niepełnosprawnych zostanie wykonany poprzez wyprofilowanie polbrukiem nie przekraczając 6% pochyłu.

11. Wykończenie
Tynki wewnętrzne – na ścianach i stropach tynk kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej.

Stolarka okienna – okna PCV dwuszynowe/szyby zespolone/, okucia obwiedniowe. Skrzydła z podziałem jak na rysunkach/ - zapewnić 50 % okien otwieranych. Drzwi – do pomieszczeń płytowe. W sanitariatach drzwi z kratką wentylacyjna.

Podłogi i posadzki – w pomieszczeniach sanitarno – higienicznych i komunikacji oraz w szatni z płytek terrakota anty poślizgowych. W salach zajęć z wykładziny dywanowej obiektowej z atestem, trudnozapalna. Pod wykładzinę wykonać warstwę podłoża z zaprawy samopoziomującej.

Ściany w pomieszczeniach higieniczno – sanitarnych – glazura do pełnej wysokości. W komunikacji i szatni lamperia do wysokości 2,0 m. W salach zajęć emulsja łatwo zmywalna, nienasiąkliwa i odporna na działanie wilgoci, nietoksyczna i odporna na działanie środków dezynfekcyjnych.
Powierzchnia ścian i sufitów powinna być gładka, łatwo zmywalna pomalowana w kolorach jasnych.

12. Wokół budynku opaska z kostki brukowej gr. 6 cm o spadku 2% od budynku.

Wykonanie instalacji sanitarnych:
- wody zimnej
- ciepłej wody
- kanalizacji sanitarnej
- centralnego ogrzewania
Włączenie do istniejącej instalacji.

Wykonanie instalacji elektrycznej
- instalacji oświetleniowej
- instalacji gniazd

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ
- Przedmiarze robót
-Projekcie budowlanym
-Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wykonawca  może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że wskaże w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom.

5. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej

6. Termin wykonania zamówienia

- rozpoczęcie – 3 dni od dnia zawarcia umowy
- zakończenie –  20 sierpień  2010 rok

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

7.1.W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp :

-  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- posiadają wiedzę  i doświadczenia;       
- warunek ten zostanie spełniony , jeśli Wykonawca przedstawi wykaz minimum 2 robót budowlanych w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia tj. przebudowy lub budowy albo remontu obiektu budowlanego wykonanych zgodnie  z zasadami sztuki budowlanej niezbędnych do  spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia , wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju  i wartości, daty i miejsca wykonywania oraz załączeniem dokumentu, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże , iż na czas realizacji zamówienia  będzie dysponował przynajmniej : giętarka do prętów, koparka gąsienicowa 0,25 m3, koparko-spycharka 0,15 m3, nożyce do prętów, piła do cięcia kostki, samochód samowyładowczy do 5 ton, wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, żuraw okienny przenośny, 
- warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca przedstawi wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
- Kierownik budowy  -  1 osoba z uprawnieniami budowlanymi (do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (  kserokopia uprawnień z ważnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) oraz uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz.U.z 2006 r Nr 156 poz.1118 ze zmianami)  prawa budowlanego.
-  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
- warunek ten zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże ,iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż   250 000,00 zł

7.2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie  spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a oferta uznana zostanie za wykluczoną , z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy Pzp .

7. 3. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , każdy z warunków określonych w pkt 1.1.- 1.4. winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie .
Warunek określony w pkt 2 powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie .
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów , które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Wykonawcy powołujący się na potencjał innych podmiotów w zakresie doświadczenia zobowiązany jest do wykazania spełnienia warunku poprzez wskazanie części zamówienia , jaką powierzy podwykonawcom.

7.4. Zamawiający odrzuca ofertę, która: 1) jest niezgodna z ustawą
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

8. Informacje na temat wadium

1) Oferta winna być zabezpieczona  wadium dla zamówienia podstawowego w wysokości 3.000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:
w pieniądzu : na konto Zamawiającego  :
BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052   - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
-gwarancjach bankowych,
-gwarancjach  ubezpieczeniowych
-poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź  zm. ).
2). Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert.
-Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
3). Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
4).Zamawiający zwraca  wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r  z późn. zm )
5).Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r  z późn. Zm )

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

1).Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena oferty 100 %
2). Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.
3). Oferta ta otrzyma 100 punktów.
4). Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru wymienionego w pkt XV SIWZ :
5). Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

10.Miejsce i termin składania ofert
1).Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro).
2).Ofertę należy złożyć do dnia  14.05.2010 roku godz. 9.00 .

11. Termin związania ofertą
1). Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3). W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art. 85 ust 2 , 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r  z późn. zm ) .
4) Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy).

12.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zamówień
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

15. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  Prawo zamówień publicznych

16. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska   Kierownik Referatu Budownictwa  Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37

17. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
18. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2010 roku godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .
19.Ogłoszenie podlega opublikowaniu poprzez : wywieszenie w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl  w dniu  29.04.2010 roku


Włocławek, 29.04.2010 r.

Pobierz załączniki

metryczka


Wytworzył: Referat (1 maja 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (1 maja 2010, 10:38:29)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (23 stycznia 2013, 11:54:17)
Zmieniono: Aktualizacja załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1646