OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
O ZAMÓWIENIU NA WYKONANIE DOSTAW

 

 

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7  87-800 Włocławek

tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53  e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl

2. Przetarg  nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) , o  wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A  za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego  lub do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego www.gmina.wloclawek.pl

4. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :.

 

Miejsce Inwestycji : Drogi gminne w miejscowościach : Kruszyn, Humlin-Wichrowice, Ładne- Włocławek, Telążna Leśna, Mostki-Mursk, Smólnik-Kosinowo-Stasin 

 

 

 

Rodzaj zamówienia : dostawy  

Dostawa kruszywa w ilościach i terminach uzgodnionych z Zamawiającym na następujące drogi położone w niżej wymienionych  miejscowościach na terenie Gminy Włocławek- miejsce dostawy

 

1. Kruszyn – 1000 ton

2. Humlin – Wichrowice – 1250 ton

3.Ładne- Włocławek – 1350 ton

4. Telążna Leśna – 950 ton

5.Mostki- Mursk- 1100 ton

6. Smólnik- Kosinowo- Stasin- Wistka Szlachecka – 950 ton 

 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

 

Wykonawca  może powierzyć wykonanie części lub całości zamówienia podwykonawcom pod warunkiem, że wskaże w ofercie części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom.

 

 

5. Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej

 

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej

 

6. Termin wykonania zamówienia

 

marzec- październik 2010 rok ( w ciągu 10 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego).

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące:

1)       posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)       posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)       dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4)       sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

2). Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawców znajdujących się w sytuacjach określonych w art. 24 ust 1 i 2   Pzp.

 

3) . Zamawiający odrzuca ofertę, która:

1  jest niezgodna z ustawą

2 .jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy

3  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

4  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

5  została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

6  zawiera błędy w obliczeniu ceny

7  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3

8  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

 

4). Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne.

     

        4.1. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie 

                spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach

                wymienionych w SIWZ.

 

        4.2. Niespełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem

               wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ustawy ; ofertę wykonawcy

               wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

8. Informacje na temat wadium

 

1)Oferta winna być zabezpieczona  wadium dla zamówienia podstawowego w wysokości 4000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:

w pieniądzu : na konto Zamawiającego  :

BOŚ 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052   - przed upływem terminu składania ofert Zamawiający udokumentuje wyciągiem z konta potwierdzenie wpłaty wadium przez Wykonawcę.

-          poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

-          gwarancjach bankowych,

-          gwarancjach  ubezpieczeniowych

-          poręczeniach udzielanych  przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź  zm. ).

2). Sposób przekazania: dołączone w oryginale do oferty przed upływem terminu składania ofert.

-          Wadium złożone w oryginale do oferty wyczerpuje postawiony warunek. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.

-Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

3). Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

4).Zamawiający zwraca  wadium zgodnie z art. 46 ust 1-4 ustawy Pzp 

5).Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach , o których mowa w art. 46 ust 4a i ust 5 ustawy Pzp

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

1).Jedynym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana cena oferty 100 %

2). Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych.

3). Oferta ta otrzyma 100 punktów.

4). Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru wymienionego w pkt XIV SIWZ :

5). Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

 

10.Miejsce i termin składania ofert

1).Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek , sekretariat – pokój nr 5 (piętro).

2).Ofertę należy złożyć do dnia  28 stycznia  2010 roku godz. 9.00 .

 

11. Termin związania ofertą

1). Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3). W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w art. 85 ust 2 , 3 i 4 ustawy Pzp .

4). Wniesienie protestu po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 ustawy).

12.Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej;

 

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej , na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zamówień

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

15. Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust 6 pkt 3 i 4 , jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7  Prawo zamówień publicznych

 

16. Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska   Kierownik Referatu Budownictwa  Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37

 

17. Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

18. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 lutego 2010 roku godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .

19.Ogłoszenie podlega opublikowaniu poprzez : wywieszenie w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl  w dniu 18.01.2010 roku

 

 

Włocławek, 19.01.2010 r..

Wyjasnienie do SIWZ KRUSZYWO.doc
 Pobierz Załączniki

metryczka


Wytworzył: Referat (19 stycznia 2010)
Opublikował: Kamil Wieczorek (19 stycznia 2010, 10:13:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1194