Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 84/10 , położonej we wsi Ludwinowie , gmina Włocławek.

Włocławek, dnia  8 września   2009  r. 

OGŁOSZENIE


            Działając  na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz 1591 z późn. zm. / , art. 28, art.37 ust. 1, art.38, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz 2603 z późn. zm. / , § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września  2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz 2108 / 

OGŁASZAM

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej jako działka o nr 84/10 , położonej we wsi Ludwinowie , gmina Włocławek.

1.Nieruchomość oznaczona geodezyjnie w ewidencji gruntów jako cz. działki nr 84/10
o powierzchni   855 m2 jest niezabudowana i  stanowi  grunty rolne.
Nieruchomość posiada  urządzoną w Sądzie  Rejonowym we Włocławku Księgę Wieczystą nr 48597 , w której w dziale II-gim jako właściciel wpisana jest Gmina Włocławek.

2.Termin przetargu ustalono na dzień 30 września 2009  r. o godz.11.00  w siedzibie Urzędu Gminy we Włocławku ul. Królewiecka 7 – sala konferencyjna.

3.Cena wywoławcza  opłaty dzierżawnej ustalona została na kwotę 20,00 zł. / słownie: dwadzieścia  złotych /.
Zmiana stawki czynszu nastąpi nie częściej niż raz w roku  wg wskaźnika stopnia
 inflacji ogłaszanego przez GUS.

4.Warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy zawartej na podstawie działu
 II Kodeksu cywilnego. 

5.Przetarg przeprowadzony jest przez Komisję Przetargową powołaną przez Wójta Gminy Włocławek.

6.Działając w imieniu Wójta Gminy Włocławek, Komisja Przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z  ważnych powodów – art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz. U.  z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami / .

7.Szczegółowych  informacji dotyczących  przetargu udziela Inspektor d/s gospodarki
gruntami  Maria Maciaszek w siedzibie  Urzędu Gminy Włocławek, pok. nr 1
w godzinach pracy Urzędu .

metryczka


Wytworzył: Referat (15 września 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (15 września 2009, 10:03:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1737