Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót; Droga gminna w m. Nowa Wieś

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NA WYKONANIE ROBÓT

1.Zamawiający: Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ze zmianami ) , którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartości kwoty 14 000 euro i nie przekracza kwoty 5.510.000 euro.

3. tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53

e-mail :rbiir@gmina.wloclawek.pl

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 8 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego .

5. Przedmiot zamówienia : „Budowa drogi gminnej – ul. Agatowej w Nowej Wsi od hm 0+67 do hm 4+17 „

OBIEKT : Droga gminna

BRANŻA :Drogowa

ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w m. Nowa Wieś

Zakres robót obejmuje:

Przedmiotowy odcinek ulicy ma długość 350 m.

Powierzchnia jezdni – 1907,4 m2.

Zakres robót ujętych w kosztorysie obejmuje:

1. wykonanie robót przygotowawczych – rozebranie fragmentów nawierzchni,

2. wykonanie elementów odwodnienia – dwa wpusty ściekowe uliczne z przykanalikami włączonymi do istniejącej kanalizacji,

3. regulacja wysokościowa urządzeń obcych w pasie drogowym,

4. wykonanie robót ziemnych,

5. wykonanie podbudowy o grubości 18 cm z kruszywa łamanego (materiał dostarczony przez Inwestora),

6. ustawienie krawężników betonowych na ławie z oporem,

7. wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, grubość warstwy 4 cm,

8. wykonanie oznakowania pionowego,

9. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

6. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych

7. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowej

Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 8 bud. B tel. 230-53-37

8.Termin wykonania zamówienia 30.06. 2009 r.

9.Opis warunków udziału w postępowaniu :

Wykonawcy winni złożyć:

9.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

9.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.

Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

10.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 1500,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form:

w pieniądzu : na konto Zamawiającego :

BOŚ S.A. 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052

  • poręczeniach bankowych,
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych
  • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ).

Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.

11.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

- oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.

12.Oferty należy składać w terminie do 16.04.2009 roku do godz 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy , budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.

13. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2009 r godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .

14.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.

15.Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl- i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl

16.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.

Włocławek, 25.03.2009 r.

Specyfikacja

metryczka


Wytworzył: Referat (27 marca 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (27 marca 2009, 09:28:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1209