Ogłoszenie o przetargu na wykonanie robót - Boisko Wielofunkcyjne

O G L O S Z E N I E O PRZETRGU NA WYKONANIE ROBÓT
1.Zamawiajacy: Gmina Wloclawek ul. Królewiecka 7 87-800 Wloclawek

2. Przetarg nieograniczony w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.z 2007 roku Nr 223 poz. 1655 ) o wartości mniejszej od kwot progowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 na roboty budowlane .

3. tel. (054) 230-53-00 fax. (054) 230-53-53

e-mail : rbiir@gmina.wloclawek.pl ,www.gmina.wloclawek.pl

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna do odbioru w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2 bud. A za odpłatnością 10,0 zł + Vat po wypełnieniu wniosku i wystawieniu faktury przez Zamawiającego .

5. PPrzedmiot zamówienia : Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kruszynie ( CPV 45.21.22.21-1

OBIEKT: Boiska
BRANZA :Sportowa
ADRES INWESTYCJI: Kruszyn

Zakres robót obejmuje:


Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o wymiarach 22x44 m do piłki ręcznej i dodatkowej funkcji dwóch boisk do piłki siatkowej o wymiarach 9x18. Powierzchnia boiska wynosi 968 m2. Zaprojektowane boisko będzie posiadało syntetyczną nawierzchnię wraz z naniesionymi liniami oraz opaską z kostki brukowej i ogrodzenie z furtką i bramą wjazdową.

6. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert częściowych
7. Zamawiający nie przewiduje składanie ofert wariantowej
Osoba uprawniona do udzielania informacji jest Magdalena Korpolak- Komorowska Kierownik Referatu Budownictwa Inwestycji i Rolnictwa pok. nr 2 bud. B tel. 230-53-37
8.Termin wykonania zamówienia 10.11.2008 r.
9.Opis warunków udziału w postępowaniu :
Wykonawcy winni złożyć:
9.1. ofertę na druku stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
9.2. oświadczenie o spełnieniu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.
Sposób sporządzenia i złożenia oferty winien być zgodny z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5000,00 zł , które może być wniesione w jednej z poniższych form: w pieniądzu : na konto Zamawiającego :
BOŚ S.A. 70 1540 1069 2001 8700 6419 0052
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.Nr 109 poz. 1158 z póź zm. ).
Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
11.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:
- oferowana cena wykonania zamówienia: 100 %.
12.Oferty należy składać w terminie do 21.08.2008 roku do godz 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy , budynek A pok. nr 5 . I piętro przy ul. Królewieckiej 7 we Włocławku.
13. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.08.2008 r godz. 9.15, budynek B- sala konferencyjna .
14.Termin związania ofertą – 30 dni od dnia otwarcia ofert.
15.Ogłoszenie podlega wywieszeniu w miejscu publicznym( na tablicy ogłoszeń) w Urzędzie Gminy Włocławek przy ul. Królewieckiej 7 , na stronach internetowych Urzędu Gminy Włocławek. www.gmina.wloclawek.pl - i Biuletynie Zamówień Publicznych UZP www.uzp.gov.pl
16.Zamawiający nie przewiduje zawierania umowy ramowej.


Włocławek, 31.07.2008 r. Materiały.exe

metryczka


Wytworzył: Referat (31 lipca 2008)
Opublikował: Kamil Wieczorek (31 lipca 2008, 08:32:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1460