Przetarg na: przebudowę i rozbudowę infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek.

Ogłoszenie nr 572159-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.
Gmina Włocławek: „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Włocławek”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
 
Gmina Włocławek, 
krajowy numer identyfikacyjny 910866904, 
ul. Królewiecka  7 , 
87-800   Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37,
e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, 
faks 054 230 53 53. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gmina.wloclawek.pl 

Przedmiar robót - ul. Świerkowa (96kB) word

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (13 czerwca 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (13 czerwca 2018, 15:02:14)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 381