Przetarg na: modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach.

Ogłoszenie nr 537235-N-2018 z dnia 2018-03-27 r.
Gmina Włocławek: Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poddębicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku. Działanie 4.2 Gospodarka odpadami
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 910866904, ul. Królewiecka  7 , 87-800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, , e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, , faks 054 230 53 53.

Czytaj całość... (3725kB) pdf

SIWZ (4894kB) pdf

Załączniki do SIWZ (4764kB) pdf

Załączniki edytowalne do SIWZ (87kB) word

Obmiar (100kB) pdf

Projekt (6433kB) zip

Wyjaśnienie do SIWZ (340kB) pdf

Przedmiar po zmianach (96kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (27 marca 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (27 marca 2018, 16:25:28)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (4 kwietnia 2018, 11:04:52)
Zmieniono: Publikacja poprawionego przedmiaru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 528