Przetarg na: dostawę lamp i montaż 28 sztuk kompletnych lamp solarnych oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych z punktami świetlnymi w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Włocławek i dostawa lamp solarnych...

Ogłoszenie nr 512533-N-2018 z dnia 2018-01-31 r. 

Gmina Włocławek: Dostawa lamp i montaż 28 sztuk kompletnych lamp solarnych oraz montaż urządzeń fotowoltaicznych z punktami świetlnymi w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Włocławek i dostawa lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw w kolonii Dębice.” 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznegoZamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
Nie
Nazwa projektu lub programu 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, 
krajowy numer identyfikacyjny 00055129500000, 
ul. ul. Królewiecka  7 , 
87-800   Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie, 
państwo Polska, 
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, 
e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, faks 054 230 53 53. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip. gmina.wloclawek.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (31 stycznia 2018)
Opublikował: Michał Szymczak (31 stycznia 2018, 20:34:36)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (9 lutego 2018, 14:30:44)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09.02.2018 r

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1608