Przetarg na: odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek

Ogłoszenie nr 622039-N-2017 z dnia 2017-11-24 r.
Gmina Włocławek: Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, a także podmiotów władających nieruchomością z terenu Gminy Włocławek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 00055129500000, ul. ul. Królewiecka  7 , 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej (URL): www.gmina.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Czytaj całość... (4411kB) pdf

SIWZ (604kB) pdf

Załączniki edytowalne do SIWZ (239kB) zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 27.11.2017 r. (197kB) pdf

Modyfikacja SIWZ z dnia 27.11.2017 r. (620kB) pdf

Zmiany do SIWZ z dnia 29.11.2017 r. (2201kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 4 grudnia 2017 r. (456kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (24 listopada 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (24 listopada 2017, 21:48:33)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (4 grudnia 2017, 15:19:23)
Zmieniono: Publikacja informacji z otwarcia ofert z dnia 4 grudnia 2017 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 418