Przetarg na: przebudowę ulicy Świerkowej w miejscowości Kruszyn.

Ogłoszenie nr 587201-N-2017 z dnia 2017-09-12 r.
Gmina Włocławek: Przebudowę ulicy Świerkowej w miejscowości Kruszyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek, krajowy numer identyfikacyjny 00055129500000, ul. ul. Królewiecka  7 , 87800   Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, e-mail urzad@gmina.wloclawek.pl, faks 054 230 53 53. 

Czytaj całość... (3425kB) pdf

SIWZ (467kB) pdf

Przedmiar (498kB) pdf

Projekt budowlany (122kB) pdf

Załączniki edytowalne do SIWZ (76kB) word

ZAŁĄCZNIKI (1915kB) zip

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.09.2017 r. (261kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Ewa Braszkiewicz - Wójt Gminy Włocławek (12 września 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (12 września 2017, 16:05:43)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (29 września 2017, 08:05:18)
Zmieniono: Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.09.2017 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 448