Przetarg: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek”.

Ogłoszenie nr 41984 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.

Włocławek: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś w ramach zadania „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Włocławek”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Czytaj całość... (6080kB) pdf

SIWZ

Załączniki (1122kB) zip

Wyjaśnienie do SIWZ z dnia 21.03.2017 r. (535kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert z dnia 27.03.2017 r. (726kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (13 marca 2017)
Opublikował: Michał Szymczak (13 marca 2017, 19:27:26)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (27 marca 2017, 15:15:12)
Zmieniono: Publikacja: informacji z otwarcia ofert z dnia 27.03.2017 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 561