Przetarg na: przebudowę drogi Zuzałka- Kosinowo- Adaminowo o długości 525m.


Włocławek: Przebudowa drogi Zuzałka- Kosinowo- Adaminowo o długości 525m
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Włocławek,
ul. Królewiecka 7,
87-800 Włocławek,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37,
faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi Zuzałka-Kosinowo- Adaminowo o długości 525m.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego jest przebudowa drogi gminnej Zuzałka- Kosinowo-Adaminowo o łącznej dł. 525m, szer. 3,6m znajdującej się na terenie Gminy Włocławek. Droga składa się z dwóch odcinków o dł. 270m i 255m. Przebudowa polega na utwardzeniu jezdni w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami i emulsją asfaltową na podbudowie tłuczniowej. Integralną częścią utwardzenia jezdni jest 21 zjazdów. Zakres robót obejmuje: wykonanie powierzchni jezdni odcinka dł. 270 m wraz z 9 zjazdami - pow. 1036,8 m² oraz wykonanie powierzchnie jezdni odcinka dł. 255 m wraz z 12 zjazdami - pow. 1029,6 m² ponadto zakres robót obejmuje : 1. wykonanie robót przygotowawczych - odtworzenie trasy, wycinka drzew wraz z wywozem i odtworzeniem nasypów po karczowaniu, 2. wykonanie robót ziemnych wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu, wykonanie robót związanych z formowaniem poboczy, 3. wykonanie warstwy odcinającej grub. 6 cm o szer. 4m wraz ze zjazdami dł. 1,5m, 4. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z destruktu betonowego 0/31,5 grub. 15cm o szer. 4m wraz ze zjazdami dł. 1,5m, 5. wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo-tłuczniowej tłuczeń twardy 0/31,5 grub. 5cm szer. 4,0m wraz ze zjazdami dł. 1,5m, 6. wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami 5/8 i 8/11mm na emulsji asfaltowej szer. 3,6m wraz ze zjazdami szer. 6m dł. 1,2m, 7. plantowanie poboczy obustronnych szer. 0,75m..

Czytaj całość... (3659kB) pdf

SIWZ (968kB) pdf

Załączniki (do wypakowania) (46kB) zip

Opublikowano na stronie UZP w dniu 9 maja 2016 r. pod Nr 115492

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Ewa Braszkiewicz (9 maja 2016)
Opublikował: Michał Szymczak (9 maja 2016, 15:57:39)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (13 maja 2016, 16:14:06)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 548