Przetarg na: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo długości 150 mb Gmina Włocławek

Rozdział I.INFORMACJE OGÓLNE
 
ZAMAWIAJĄCY

 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53 
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl
 
Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:
 
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
 
III.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo długości  150 mb  Gmina Włocławek
 


Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV): 45 23 31 20 -6  - Roboty w zakresie budowy dróg
III.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
III.3. Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Markowo długości 150 mb Gmina Włocławek polegająca na wykonaniu podbudowy szerokości 3,8m o powierzchni  611,4m2
 
Zakres robót obejmuje:
1. wykonanie robót przygotowawczych –wytyczenie pasa drogi
2. wykonanie robót ziemnych i wywiezienie nadmiaru gruntu, wykonanie robót poprzecznych z wbudowaniem w pobocza,
3. wykonanie warstwy odsączającej z piasku grub. 15cm,
4. wykonanie dolnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowo wapiennej 0/31,5 grub. 15cm szer. 3,8m 
5. plantowanie poboczy na czysto 
Szczegółowy zakres robót został określony przedmiarem  robót, kosztorysem ofertowym  oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys ofertowy i przedmiar robót dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek: www.gmina.wloclawek.pl – link Przetargi własne urzędu  oraz w siedzibie Zamawiającego .

Czytaj opis... (1103kB) pdf

SIWZ (740kB) pdf

Kosztorys ofertowy (75kB) pdf

Przedmiar (71kB) pdf

Opublikowano na UZP pod numerem 131090-2015 w dniu 2 czerwca 2015 roku 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (2 czerwca 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (2 czerwca 2015, 15:37:06)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 795