Przetarg: przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poddębice- Ludwinowo długości 510 mb Gmina Włocławek.

Rozdział I.INFORMACJE OGÓLNE
 
ZAMAWIAJĄCY
 
Gmina Włocławek 
ul. Królewiecka 7 , 87-800 Włocławek
tel. ( 54) 230-53-00 fax. ( 54) 230-53-53 
e-mail : urzad@gmina.wloclawek.pl
Formularz SIWZ zamieszczono na stronie internetowej www.gmina.wloclawek.pl
 
Rozdział  II. Tryb udzielania zamówienia:
 
Do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm. ) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy- Kodeks Cywilny. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia  ( art. 36, ust.1 pkt. 3):
 
III.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poddębice- Ludwinowo długości 510 mb Gmina Włocławek
 


Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych ( CPV) : 45 23 31 20 -6  - Roboty w zakresie budowy dróg 

III.2. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane  
 
III.3. Określenie  przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia :
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poddębice- Ludwinowo długości Gmina Włocławek polegająca  na wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w pasie dł. 510m szer. 3,5m oraz na zjazdach . 
 
Powierzchnia bitumiczna  jezdni i zjazdów wynosi 1931,8m2 m2.
 
Zakres robót obejmuje:
 
1. wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża pod potrzeby poszerzenia zjazdów o 2m
2. wykonanie dolnej  warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej wapiennej   stabilizowanego mechanicznie grub. 15cm  po zagęszczeniu na poszerzonych zjazdach z warstwą odsączającą z piasku grub. 15cm  o pow. 76m2,
3. wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki żwirowo- tłuczniowej z kruszywa twardego pochodzenia magmowego 0/31,5mm grub. 6cm rozłożonej rozściełaczem na jezdni  szer. 3,5m  i zjazdach w ilości 19 szt o wym. 7,0*1,5m  o pow. 2151,3m2
4. skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltową,
5. ułożenie  warstwy ścieralnej na jezdni  szer. 3,5m  i zjazdach  z betonu asfaltowego AC 11S 50/70  grub. 4cm po zagęszczeniu  na pow. 1931,8m2
6. mechanicznie korytowanie poboczy wraz z utwardzeniem mieszanką tłuczniową z kamienia twardego 0/31,5mm  szer. 0,75cm grub. 15cm
7. plantowanie na czysto skarp poboczy
8. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.
 
 
Szczegółowy zakres robót został określony przedmiarem  robót, kosztorysem ofertowym  oraz w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kosztorys ofertowy i przedmiar  robót dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Włocławek : www.gmina.wloclawek.pl – link Przetargi własne urzędu  oraz w siedzibie Zamawiającego .
 
Zamawiający wymaga rękojmi i gwarancji na wykonane roboty budowlane ,zastosowane materiały na okres co najmniej 36 miesięcy liczony od terminu końcowego odbioru robót...

Czytaj opis... (1042kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

Kosztorys ofertowy (207kB) pdf

Przedmiar (201kB) pdf

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 97486-2015 w dniu 28.04.2015 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek - Pani Ewa Braszkiewicz (28 kwietnia 2015)
Opublikował: Michał Szymczak (28 kwietnia 2015, 18:27:47)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 923