Przetarg na: przebudowę drogi gminnej w miejscowości Telążna leśna długości 300m Gmina Włocławek.

Włocławek: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna leśna długości 300m Gmina Włocławek 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
 
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Włocławek, 
ul. Królewiecka 7, 
87-800 Włocławek, 
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 0-54  230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53. 

Adres  strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wfoclawek.pl 
 
I. 2) RODZAJ  ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
    
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Telążna Leśna dłuqości 300m  Gmina Włocławek. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty  budowlane.
 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  budowlanych dotyczących  przebudowy drogi gminnej  w miejscowości Telążna Leśna Gmina Włocławek polegająca  na wykonaniu podbudowy szer. 4,0m  na odcinku 300m (wraz ze zjazdami)  o paw. 1230m2. i podwójnego powierzchniowego utrwalenia grysami  na szer. 3,6m na ode. dł. 300m na pow. 1080m2. Powierzchnia bitumicznej drogi  1080m2. Zakres robót  obejmuje:  1. wykonanie  robót przygotowawczych ·-wytyczenie pasa drogi 2. wykonanie  robót ziemnych-  korytowanie  na głębokość 10cm wraz z wywiezieniem nadmiaru gruntu, wykonanie  robót poprzecznych z wbudowaniem  w pobocza, 3.
wykonanie  warstwy  odcinającej z piasku  grub.  6cm na szer. 4m o pow. 1230m2, 4. wykonanie dolnej warstwy podbudowy  z.  destruktu betonowego  0/31,5 grub.  15cm  szer. 4,0 m na paw. 1230m2, wykonanie górnej  warstwy podbudowy 1 mieszanki żwirowo-tłuczniowej( tłuczeń twardy)  0/31,5mm grub. 5cm ułożonej na szer. 4,0m rozłożonej rozściełaczem  na pow. 1230  m2 6 wykonanie powierzchniowego podwójnego  utrwalenia grysami  5/8  i 8/11 mm na emulsji asfaltowej o pow.1080 m2 7 plantowanie poboczy na pow. 435m2.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV): 45.23.31.20-6.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się  złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.8) Czy dopuszcza się  złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:  30.07.2014.

Czytaj całość... (1469kB) pdf

Kosztorys i przedmiar (477kB) pdf

SIWZ (3865kB) pdf

Opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 marca 2014 roku.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (17 marca 2014)
Opublikował: Michał Szymczak (17 marca 2014, 13:53:09)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (17 marca 2014, 14:11:11)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1283