Przetarg na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie Część Pierwsza Zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży...

Włocławek: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie Część Pierwsza Zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i 
rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia komunikacyjne, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Część Druga Zamówienia Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, Assistance
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- usługi 
 
 
 
Zamieszczanie  ogłoszenia:  obowiązkowe.
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 0-54 230 53 00; 230 53 37, faks 054 230 53 53.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja  samorządowa.
 
 
 
SEKCJA II:  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA
 
II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie Część Pierwsza Zamówienia Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłej, Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  od wszystkich ryzyk, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Ubezpieczenie szyb od stłuczenia, Ubezpieczenia komunikacyjne, Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków Część Druga Zamówienia Ubezpieczenia komunikacyjne  w zakresie OC, AC, NNW, Assistance. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości  lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje  ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz od kradzieży zwykłeL ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia

Ogłoszenie (1004kB) pdf

SIWZ (8192kB) pdf

Załącznik (188kB) excel

Wyjaśnienia do SIWZ (42kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Włocławek (20 czerwca 2013)
Opublikował: Michał Szymczak (20 czerwca 2013, 15:14:12)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Włocławek

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (25 czerwca 2013, 16:03:01)
Zmieniono: Publikacja wyjaśnienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10770