Zawieszenie

Włocławek dnia,15.10.2009r.
RBIiR6411/0/W4/09 

INFORMACJA

o zgłoszeniu  zawieszenia  wykonywania działalności gospodarczej
Stosownie do art.7b ust.1 oraz7ba ust z dnia 19 listopada 1999r.

Prawo działalności  gospodarczej (Dz.U.Nr 101  poz.1178 z późn. zmianami) 


                                                            
P O U C Z E N I E


1. Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do  24 miesięcy
2. Zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej mogą ci przedsiębiorcy, którzy  NIE ZATRUDNIAJĄ PRACOWNIKÓW
3. W przypadku  wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności  gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.
4. W okresie zawieszenia wykonywania działaslności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać  działalności gospodarczej, osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.
5. Przedsiębiorca,  który  zamierza  wznowić  wykonywanie działalności jest zobowiązany dokonać zgłoszenia  do ewidencji działalności gospodarczej informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej.
6. Nie zgłoszenie  wznowienia wykonywania działalności – przed upływem 24 miesięcy od dnia zgłoszenia informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej -skutkuje  wykreśleniem wpisu ( przedsiębiorcy, który  zawiesił  działalność)  z ewidencji działalności gospodarczej.          
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej (informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej) - pobierz wniosek
2. Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wznowienie działalności gospodarczej.
3. Pełnomocnictwo - w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy, opłacone znakami opłaty skarbowej w wys. 17 złotych.

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Zawieszenie dokonuje się na podstawie Wniosku CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej.

Wniosek CEIDG-1 posiada załączniki:

  • CEIDG-RD - służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
  • CEIDG-MW -służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
  • CEIDG-RB - służy do podawania informacji o rachunkach bankowych
  • CEIDG-SC - służy do określania udziału w spółkach cywilnych

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

  • wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
  • zgłoszeniem identyfikacyjnym albo aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego (NIP);
  • oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • zgłoszeniem albo zmianą zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • oświadczeniem o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Wniosek CEIDG-1 służy także do dokonywania aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG.

Do pobrania:

Instrukcja wypełniania formularza CEIDG-1 (118kB) pdf

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 w przypadkach związanych z prowadzeniem DG w różnych formach (830kB) pdf

Formularz CEIDG-1 wraz z załacznikami (1190kB) pdf

Wymagane dokumenty:
1. Czytelnie wypełniony formularz CEIDG-1
2. Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Pełnomocnictwo - w przypadku działania w imieniu przedsiębiorcy, opłacone znakami opłaty skarbowej w wys. 17 złotych.

Opłaty:
Zaświadczenie nie podlega opłacie ponieważ zostało wydane z urzędu art7b ust.3 ustawy z dnia 19 września 1999r. Prawo działalności gospodarczej Dz.U.Nr 101 poz 1178.

Termin załatwiania sprawy:
Organ ewidencyjny wydaje informację o wznowieniu  działalności gospodarczej nie zwłocznie po dokonaniu zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy Włocławek
Referat Budownictwa, Inwestycji i Rolnictwa
ul. Królewiecka 7, bud A, pok. Nr 2
tel. (054) 230-53-49

metryczka


Wytworzył: Referat (16 października 2009)
Opublikował: Kamil Wieczorek (16 października 2009, 10:57:18)

Ostatnia zmiana: Michał Szymczak (6 października 2016, 08:55:26)
Zmieniono: Aktualizacja wniosku, załączników i instrukcji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1696