W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr LVII/414/23

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), w związku z §3 ust. 2 pkt 2 uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (RM-06111-230-22), Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. Uchwała określa zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, znajdującym się na terenie Gminy Włocławek, wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 2. 1. Dotacja, o której mowa w § 1, może zostać udzielona na finansowanie nakładów koniecznych określonych w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwanej  dalej ustawą.

2. Dotacja, o której mowa w § 1:

1) może być udzielona w wysokości do 98% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy, na wykonanie przez wnioskodawcę prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy, lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy;
2) może być udzielona wyłącznie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego w wysokości min. 2%;
3)  może być przyznana wyłącznie na realizację zadań inwestycyjnych, dla których na dzień złożenia przez Gminę Włocławek wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie ogłoszono postępowań mających na celu wyłonienie wykonawcy lub wykonawców prac;
4) jest wypłacana po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji przez wnioskodawcę jako beneficjenta dotacji z Gminą Włocławek, na podstawie promes udzielonych Gminie Włocławek przez Bank Gospodarstwa Krajowego, po zakończeniu realizacji zadania lub jego wydzielonego etapu oraz po otrzymaniu przez Gminę Włocławek dofinansowania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 3. 1. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
2. Ubiegając się o dotację należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć dokumenty wyszczególnione w formularzu wniosku.
4. Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dotację w jednej z trzech kategorii:
1) do 150 000 złotych brutto;
2) do 500 000 złotych brutto;
3) do 3 500 000 złotych brutto.
5. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Włocławek, korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy Włocławek, w ciągu 1 dnia od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
6. O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Włocławek.

§ 4. 1. W przypadku wnioskodawcy prowadzącego w zabytku działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, dotacja stanowić będzie odpowiednio pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie, a jej udzielenie następuje zgodnie z:
1) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352/1 z 24.12.2013 r.), zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2020/972 z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1407/2013 w odniesieniu do jego przedłużenia oraz zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 651/2014 w odniesieniu do jego przedłużenia i odpowiednich dostosowań (Dz. U. UE L 215/3 z 7.07.2020 r.);
2) rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE L 352/9 z 24.12.2013 r.), zmienionym rozporządzeniem Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. U. UE LI 51/1 z 22.02.2019 r.) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) 2022/2046 z dnia 24 października 2022 r. (Dz.U. UE.L 275/55  z dnia 24.10.2022 r.)

2.W przypadku przekroczenia dopuszczalnego pułapu pomocy de minimis lub/i poziomu dopuszczalnej intensywności pomocy dotacja nie zostanie udzielona.
3.W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, wnioskodawca wraz z wnioskiem o udzielenie dotacji jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy:
1)  wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacji określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311, z 2013 r. poz. 276, z 2014 r. poz. 1543)
4.  Na podstawie niniejszej uchwały pomoc de minimis może być udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.

§ 5. Rada Gminy Włocławek upoważnia Wójta Gminy Włocławek do przeprowadzenia procedury wyłonienia wniosków skierowanych do ubiegania się przez Gminę Włocławek o dofinansowanie na udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 6. 1. Wójt Gminy Włocławek powołuje Komisję oceniającą złożone wnioski pod względem formalnym i merytorycznym.
2. Komisja rozpatruje wnioski złożone w terminie określonym w § 3 ust. 5. Wnioski złożone po terminie lub złożone przez podmioty nieuprawnione podlegają odrzuceniu.
3. Do zadań Komisji należy ocena wniosków według kryteriów formalnych i merytorycznych, określonych na kartach oceny stanowiących odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
4. Komisja dokonuje kwalifikacji wniosków na podstawie przyznanych punktów, określonych  w karcie oceny merytorycznej, stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały. W przypadku równej liczby punktów decyduje data złożenia wniosku.
5. Komisja przedkłada Wójtowi Gminy Włocławek do akceptacji wyniki oceny wniosków w formie protokołu.
6.Informacja o wynikach pracy Komisji, o których mowa w ust. 5, umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włocławek.
7. Wnioskodawcom, którzy złożyli w terminie wniosek o udzielenie dotacji i których wnioski nie zostały wybrane do ubiegania się przez Gminę Włocławek o promesę na dotację nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania.
8. Gmina Włocławek złoży do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski o udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
9. Złożenie wniosku o dotację nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dotacji w wysokości określonej we wniosku.

§ 7. 1. Gmina Włocławek poinformuje w formie pisemnej wnioskodawców, których zadania inwestycyjne zostaną wybrane do otrzymania dotacji.
2. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Rada Gminy Włocławek w formie uchwały, pod warunkiem przyznania przez Bank Gospodarstwa Krajowego wstępnej promesy na udzielenie dotacji dla Gminy Włocławek, określając nazwę podmiotu otrzymującego dotację, kwotę przyznanej mu dotacji oraz prace lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym, na wykonanie których przyznano dotację oraz nazwę zadania, na wykonanie którego przyznano dotację.

§ 8. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Włocławek w sprawie przyznania dotacji jest warunkiem do rozpoczęcia postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy prac.

§ 9. 1. Po przeprowadzeniu procedur, o których mowa w § 7 do § 8 niniejszej uchwały i uzyskaniu przez Gminę Włocławek promesy na udzielenie dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego następuje podpisanie umowy o przyznanie dotacji między Gminą Włocławek  a wnioskodawcą, w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od dnia uzyskania promesy.
2. Po podpisaniu umowy o przyznanie dotacji wnioskodawca staje się beneficjentem dotacji.
3. Jeżeli w wyniku realizacji prac lub robót budowlanych przy zabytku ulegnie zmniejszeniu wartość zadania, odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie wysokość dotacji z zachowaniem udziału procentowego dotacji w całkowitych kosztach zadania. Jeżeli całkowity koszt realizacji zadania ulegnie zwiększeniu, wysokość dotacji pozostaje bez zmian, a beneficjent dotacji jest zobowiązany do pokrycia różnicy pomiędzy wartością przewidywaną a wartością ostateczną.

§10.1.Podpisanie umowy o przyznanie dotacji jest warunkiem umożliwiającym podpisanie przez beneficjenta dotacji umowy na wykonanie prac.
2.Brak zawarcia umowy o udzielenie dotacji z przyczyn zależnych od beneficjenta skutkuje nieuzyskaniem dotacji.
 
§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą zastosowanie ma uchwała nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wraz z załącznikami oraz Regulamin naboru wniosków  o dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Uzasadnienie

Przewodniczący 

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 
 

Załączniki

Powiadom znajomego