W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr LIV/390/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2023 rok.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. Poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. Poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733, 2185) Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości  
48 624 847,15 zł,  z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 40 678 899,70 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 7 945 947,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały. 

 § 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 
55 998 047,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, w tym:

1)  wydatki bieżące w wysokości  39 732 012,62 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16 266 034,71 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 3 i załącznikiem Nr 3a do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości  2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

 § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2023 rok  w wysokości 7 373 200,18 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych w kwocie 5 104 200,18 zł; przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 400 000,00 zł; przychodami z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 869 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 477 726,18 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 104 526,00 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

 §  5.  W budżecie tworzy się rezerwy: 

1)   ogólną w wysokości 135 000 zł,

2)   celowe w łącznej kwocie 315 000 zł, w tym:

a)na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 115 000,00 zł,

b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 11 do uchwały. 

§ 7.1 Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

2. Ustala się wydatki:

1)  na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115 900,00 zł,

2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 100,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat  za korzystanie ze środowiska na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały oraz zestawienie dochodów na 2023 rok przekazywanych do Wojewody, zgodnie z załącznikiem 5a. 

 § 9.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem  nr 6 do uchwały,

2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem  Nr 7 do uchwały.

§10. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych  na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały. 

§11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§12. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków majątkowych finansowanych z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§13. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków bieżących finansowanych z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz  kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  5 104 200,18 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 004 526,00 zł,

4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

§ 15. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.

§ 16. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:

1) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 14 uchwały,

2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,

7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,

8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy,

9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

10)  dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

11) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 

Uzasadnienie

Przewodniczący
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 
 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego