W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr LIII/378/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 5, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. z 2022 r. poz. 731) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1.  Określa się wysokość stawki podatku od nieruchomości od gruntów:

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,86 zł od 1m² powierzchni,

2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,79 zł  od 1 ha powierzchni,

3)  pozostałych  0,32 zł od 1m² powierzchni,  z wyjątkiem:

a) gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,02 zł od 1m2,
b)  gruntów  stanowiących  obszary  rekreacyjne 0,61 zł od 1m2,
c) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z   dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,81 zł od 1m².
        
§ 2.  Określa się wysokość stawki podatku od nieruchomości od budynków lub ich części:

1)  mieszkalnych 1,00 zł od 1m² od powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarcze 22,22 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym  6,12 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń  zdrowotnych 5,87 zł od 1m²  powierzchni użytkowej,

5) pozostałych 2,65 zł od 1 m²  powierzchni użytkowej z wyjątkiem:                                                              
a) garaży murowanych i pomieszczeń gospodarczych wykorzystywanych jako garaż oraz hangarów 7,48 zł od 1m² powierzchni użytkowej;                            
b)budynki letniskowe, które nie są wykorzystywane do całorocznego zamieszkania 9,71 zł od 1m² powierzchni użytkowej;
c)zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 1,27 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.   
               
§ 3. Roczna stawka podatku od nieruchomości od budowli wynosi 2% ich wartości  określonej na podstawie  ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4. Pobór podatku zarządza się w drodze inkasa. Inkasentów określa odrębna uchwała  Rady Gminy Włocławek. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 6.  Traci moc uchwała Nr XL/271/21 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Kujawsko -Pomorskiego  z  2021 r. poz. 6493).
 
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie 1 stycznia 2023 r. 

Uzasadnienie

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 
 

Powiadom znajomego