W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr XLV/327/22

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włocławek.
na podstawie art. 4, art. 20 ust. 3 i art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U z 2022 r. poz. 172) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559,583) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

 § 1. Uchwała reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włocławek zwanej dalej „Gminą”, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców wspólnoty samorządowej Gminy Włocławek.

 § 2. 1. Gmina wynajmuje lokale osobom, które spełniają łącznie następujące warunki: 

1)  są członkami wspólnoty samorządowej Gminy; 
2) spełniają określone w uchwale kryterium dochodowe z zastrzeżeniem ust. 2; 
3)  nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. 

2.  Warunek określony w § 2 ust. 1 pkt 2 nie dotyczy osób, które: 

1)  są uprawnione do lokalu zamiennego; 
2) nabyły uprawnienie do najmu socjalnego lokalu lub pomieszczenia tymczasowego na mocy prawomocnego orzeczenia sądu. 

 § 3. Wynajęcie lokalu na rzecz osób spoza Gminy może nastąpić wyłącznie 
w ramach zamiany lokali.

Rozdział 2.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu

 § 4. 1. O najem lokalu może ubiegać się osoba, której średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub jego aktualizacji nie przekracza:
1)    150% najniższej emerytury - w gospodarstwie jednoosobowym;
2)    100% najniższej emerytury - w gospodarstwie dwu i wieloosobowym.

2.  Najem socjalny lokalu może ubiegać się osoba, której średni miesięczny dochód w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub jego aktualizacji nie przekracza:
1)    85 % najniższej emerytury - w gospodarstwie jednoosobowym,
2)    70% najniższej emerytury - w gospodarstwie dwu i wieloosobowym.

3.  Najemcy lokali z mieszkaniowego zasobu gminy o niskich dochodach, mogą ubiegać się o obniżkę czynszu. Obniżka w wysokości 10% należnego czynszu może być udzielona najemcy, którego średni dochód miesięczny w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o obniżkę czynszu, nie przekracza: 
1)  65% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym; 
2)  50% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 

Rozdział  3.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy

 § 5. Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy należy rozumieć:
1) zamieszkiwanie w lokalu, w którym na jedną osobę stale zamieszkującą przypada nie więcej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym;
2)  zamieszkiwanie przez wnioskodawcę, będącym osobą niepełnosprawną w lokalu niedostosowanym do jej potrzeb związanych z niepełnosprawnością, potwierdzonych orzeczeniem lekarskim;
3)  zamieszkiwanie z osobą niepełnosprawną lub niezdolną do samodzielnej egzystencji w niedostosowanym do potrzeb związanych z niepełnosprawnością, potwierdzonych orzeczeniem lekarskim;
4) zamieszkiwanie w lokalu, który nie spełnia wymogów pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów określających warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 § 6. Najemcy przysługuje prawo do powiększenia zajmowanego lokalu mieszkalnego o opróżniony lokal lub część lokalu, które sąsiadują z lokalem wynajmowanym, jeżeli:
1) poprawi to warunki w wynajmowanym lokalu przeznaczonym do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych jednej rodziny, po uzyskaniu stosownych zezwoleń;
2) poprawi to funkcjonalność lokalu poprzez likwidację dotychczasowych pomieszczeń wspólnego użytku (łazienka, WC, kuchnia, przedpokój), 
z uwzględnieniem osób zamieszkałych.

 § 7. Poprawa warunków zamieszkania polega również na dostosowaniu mieszkania do potrzeb oraz możliwości najemców. Dopuszcza się możliwość zawarcia umowy najmu z najemcą lokalu, stanowiącego własność gminy, ubiegającemu się o zamianę zajmowanego lokalu:
1) na lokal o większej powierzchni użytkowej ze względu na nadmierne zaludnienie;
2)  na inny lokal ze względu na stan zdrowia lub wiek;
3)  na lokal o mniejszej powierzchni użytkowej;
4) na lokal równorzędny, położony na niższej kondygnacji w przypadku występowania niepełnosprawności ruchowej utrudniającej poruszanie się.

Rozdział  4.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu 

 §8.1.Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom, które spełniają przesłanki określone w § 2 i § 4 ust. 1 niniejszych zasad i jednocześnie utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru, sytuacji życiowej lub wynika to z potrzeb pracodawcy prowadzącego działalność na terenie Gminy.
2. Pierwszeństwo najmu socjalnego lokalu przysługuje osobom, które spełniają następujące warunki:
1) są stroną umowy najmu socjalnego lokalu, która wygasła, pod warunkiem, że osoby te nadal spełniają kryteria określone w uchwale;
2)  są osobami bezdomnymi;
3)  zostały dotknięte przemocą w rodzinie.

§ 9. W przypadku, gdy wynajmujący dysponuje mniejszą liczbą wolnych lokali niż liczba zakwalifikowanych wniosków do zawarcia umowy, o pierwszeństwie decyduje również data złożenia wniosku.

Rozdział  5.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach

 § 10. 1. Lokale zamienne mogą być wynajmowane z zastrzeżeniem art. 32 ustawy z dnia  21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego osobom mieszkającym w lokalach znajdujących się w budynkach przeznaczonych do remontu kapitalnego lub przebudowy, rozbiórki lub przeznaczone na inne cele, w tym inwestycje.
2. Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy dokonywana jest na pisemny wniosek najemców.
3. Zamiana lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy wymaga zgody Wójta Gminy Włocławek.
4. Najemca lokalu mieszkalnego  wchodzącego  w skład mieszkaniowego zasobu gminy może otrzymać inny lokal mieszkalny, jeżeli spowoduje to poprawę efektywności gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy lub niezbędne jest dla realizacji zadań własnych gminy.
5.  Najemcy lokali mogą dokonywać zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli przemawiają za tym względy zdrowotne, rodzinne, społeczne i materialne.
6.  Zamiana lokalu obecnie zajmowanego na lokal o wyższym standardzie i większej powierzchni dokonywana jest po spełnieniu następujących warunków:
1) najemca otrzymał opinię Komisji dotyczącą regularnego opłacania czynszu;
2)  najemca otrzymał opinię Komisji dotyczącą dbałości o lokal.

7. Wnioski o zamianę lokalu przyjmowane są przez wójta w ciągu całego roku.
8. Złożone wnioski o zamianę lokalu są na bieżąco weryfikowane. Weryfikacji podlegają wyłącznie kompletne wnioski. Wnioski niekompletne będą odsyłane bez ich rozpatrzenia na adres do korespondencji podany we wniosku.
9.  W przypadku współnajmu lokalu, zamiana może być dokonana wyłącznie na zgodny wniosek współnajemców.
10. Koszty związane z remontem lokali stanowiących przedmiot zamiany obciążają osoby ubiegające się o zamianę. Niezbędne jest złożenie przez te osoby pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się wszelkich roszczeń zwrotu poniesionych kosztów.
11. Warunkiem zawarcia umowy najmu na lokal uzyskany w wyniku zamiany, jest przekazanie w dyspozycję Wójta Gminy Włocławek lokalu uprzednio zajmowanego w stanie nadającym się do zamieszkania. W przypadku, gdy przekazany lokal nie nadaje się do zamieszkania kosztami remontu zostanie obciążona osoba zdająca lokal.
12. Przy dokonywaniu zamiany lokali nie stosuje się kryteriów dochodowych określonych w § 2.

Rozdział 6.
Zasady wynajmowania lokali, których najem związany jest ze stosunkiem pracy

 § 11. 1. Z zasobu mieszkaniowego gminy wydziela się mieszkania, które wynajmowane będą na czas trwania stosunku pracy. 
2. Lokale wynajmuje się wyłącznie na czas trwania stosunku pracy, w związku z którym nawiązuję się najem tych lokali.
3. Umowa na czas trwania stosunku pracy może być zawarta z osobami, których zatrudnienie ze względu na posiadane kwalifikacje jest szczególnie pożądane z punktu widzenia interesu Gminy. 
4. Umowy najmu lokalu mieszkalnego na czas trwania stosunku pracy zawierane będą z Gminą po uzyskaniu akceptacji pracodawcy.
5. W terminie 3 miesięcy od dnia ustania stosunku pracy, dotychczasowy najemca zobowiązany jest do opróżnienia i wydania lokalu wynajmującemu. 
6. Przepis, o którym mowa w ust. 4 nie ma zastosowania do najemców, którzy w związku z wykonywaną pracą nabyli prawo do emerytury lub renty. Osobom tym po wydaniu lokalu wynajmującemu przysługuje uprawnienie do innego lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Włocławek. 
7. W przypadku zwolnienia lokalu wynajmowanego w ramach stosunku pracy, może on być wynajmowany pracownikom medycznym nie mającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, zatrudnionych w jednostkach służby zdrowia.
8. W stosunku do mieszkań wynajmowanych na czas trwania stosunku pracy obowiązują stawki czynszu jak dla pozostałych lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy.
9. Do najmu lokali związanych ze stosunkiem pracy nie mają zastosowania zasady określone dla lokali wchodzących w zasób mieszkaniowy Gminy. 

Rozdział  7.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali zawierany na czas nieoznaczony i o najem socjalny lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej

 § 12. 1. Wszczęcie procedury uzyskania najmu lokalu mieszkalnego lub najmu socjalnego lokalu, rozpoczyna złożenie umotywowanego wniosku przez ubiegającego się o lokal z zasobu mieszkaniowego gminy.
2. Kontrolę społeczną nad trybem rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali na czas nieoznaczony i najem socjalny lokali sprawuje Społeczna Komisja Mieszkaniowa zwana „Komisją”, powoływaną zarządzeniem Wójta Gminy Włocławek.
3.  W skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej wchodzą przedstawiciele Rady Gminy Włocławek, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włocławku i zarządcy mieszkaniowego zasobu Gminy.
4.  Do kompetencji Komisji, o której mowa w ust. 2, należy: 
1) wydawanie opinii w sprawach o przydział lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy; 
2)  sporządzanie i przedkładanie Wójtowi Gminy Włocławek projektów wykazów osób uprawnionych do najmu lokali na czas nieoznaczony i najmu socjalnego lokali; 
3)    uczestniczenie w oględzinach pomieszczeń zajmowanych przez osoby ubiegające się o wynajem lokalu. 

    § 13. 1. Wniosek o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony i najem socjalny lokali, wraz z załączonymi dokumentami zawierającymi dane dotyczące sytuacji mieszkaniowej i dochodowej wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, składa się na piśmie w Urzędzie Gminy Włocławek, w terminie do końca każdego kwartału. 
2. Wnioski niekompletne i niespełniające wymagań formalnych, które nie zostaną uzupełnione po wezwaniu wnioskodawców do ich uzupełnienia, pozostawia się bez rozpoznania. 
3. O każdej zmianie w sytuacji dochodowej, materialnej lub rodzinnej osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania, wnioskodawca zobowiązany jest, bez wezwania, do pisemnego niezwłocznego poinformowania Wójta, nie później niż w terminie 30 dni od zaistnienia zmiany. 
4. Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania o każdej zmianie adresu zamieszkania niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany.
5. Do wniosku o najem lokalu, należy dołączyć oświadczenia i deklaracje wymienione w art. 21b ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. We wniosku wnioskodawca może także podać informację o konieczności zapewnienia w lokalu ułatwień dla osób niepełnosprawnych oraz wskazać adres poczty elektronicznej i numer telefonu dla dokonywania powiadomień o stanie realizacji sprawy.
6. Wzór wniosku, informacje o sposobie jego sporządzenia i składania, w tym rodzaju dokumentów wymaganych dla potwierdzenia spełniania kryteriów uprawniających do zawarcia umowy najmu i kryteriów pierwszeństwa zawarcia umowy najmu, a także zasady aktualizacji wniosku, udostępniane są w siedzibie Urzędu Gminy Włocławek oraz na stronie internetowej.
7. Złożone wnioski tworzą projekt listy osób ubiegających się o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz najem socjalny lokalu.
8. Wpisywane na projektowaną listę są wyłącznie kompletne wnioski, zgodnie z datą ich wpływu.
9. Niekompletne wnioski będą odsyłane, bez ich rozpatrzenia, na adres do korespondencji podany we wniosku.
10. Wójt Gminy Włocławek zatwierdza listę osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali.
11. Listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokali wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek przez 14 dni. 
12. Umieszczenie danej osoby na liście, nie stanowi zobowiązania do zawarcia z nią umowy najmu.
13. Osobom nie umieszczonym na liście przysługuje prawo do wniesienia odwołania o powtórne rozpatrzenie ich wniosków w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Wniosek jest rozpatrywany przez Wójta Gminy Włocławek w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
14. Jeżeli osoby znajdujące się na liście nie otrzymały lokalu w danym roku, zachowują pierwszeństwo do zawarcia umowy w roku następnym, pod warunkiem spełnienia kryteriów przydziału.

 § 14. 1. W razie utraty przez najemcę tytułu prawnego do zajmowanego lokalu z powodu zalegania z zapłatą czynszu lub świadczeń związanych z eksploatacją lokalu, umowa najmu lokalu może być zawarta z dotychczasowym najemcą spełniającym kryteria dochodowe określone w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, po uprzednim:
1)   uregulowaniu długu w całości,
2)  lub podpisaniu porozumienia w sprawie spłaty długu i wywiązywaniu się z niego przez okres co najmniej 6 miesięcy.
2. Wnioski w sprawie przywrócenia umowy najmu, o której mowa w ust. 1, rozpatruje Wójt Gminy Włocławek.

 Rozdział  8.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy

 § 15. 1. Osoby pozostałe w lokalu po śmierci najemcy, które nie nabyły prawa do wstąpienia w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego zobowiązane są opuścić lokal w terminie wyznaczonym przez wynajmującego.
2.W sytuacji trwałego opuszczenia lokalu przez głównego najemcę wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność Gminy którzy: 
1)    nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych;
2)    czynsz i inne świadczenia związane z utrzymaniem lokalu wnoszone były regularnie;
3)    spełniającymi kryterium dochodowe określone w niniejszej uchwale.

 § 16. W sytuacji wystąpienia zadłużenia umowa może być zawarta pod warunkiem spłaty zadłużenia w całości lub w ratach.

 § 17. Osoby, które nie nabyły prawa do wstąpienia w stosunek najmu zobowiązane są opuścić lokal w terminie wyznaczonym przez wynajmującego.

Rozdział  9.
Warunki, jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych,
z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności.

 § 18. 1. Lokale, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy, w miarę potrzeb i możliwości mogą być wskazane dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami ruchowymi i innego typu dysfunkcjami utrudniającymi poruszanie, w tym z dysfunkcją wzroku. 
2.    Osobom lub członkom ich gospodarstw domowych spełniającym kryteria oddania w najem lokalu mieszkalnego, mającym orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez odpowiedni zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, zostanie przydzielony lokal spełniający warunki dla osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, dostosowany do realizacji potrzeb życiowych,
w tym zdrowotnych. 
3.  Lokale wskazane dla osób niepełnosprawnych powinny zapewniać im możliwość należytego dostępu do lokalu i spełniać warunki techniczne dla osób niepełnosprawnych określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 , z 2020 r.poz.1608 i 2351oraz z 2022 r. poz. 248). 
4.  Lokal wskazany dla osób niepełnosprawnych: 
1)  z niepełnosprawnością ruchową - powinien być położony na parterze; 

2) poruszających się na wózkach - powinien być położony na parterze, wyposażony w urządzenia sanitarne dostosowane dla tych osób oraz posiadający rozwiązania architektoniczne, umożliwiające swobodne poruszanie się na wózku inwalidzkim; 
3)  z niepełnosprawnością narządu wzroku - powinien być wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody oraz wejściową sygnalizację dzwonkową; 
4) posiadającym prawo do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, potwierdzonym orzeczeniem odpowiedniego organu, o którym mowa ust. 2, powinien uwzględniać to prawo. 

 § 19.1. W przypadku innego rodzaju niepełnosprawności niż wymienione w 
§ 18 ust. 4, lokal powinien uwzględniać indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej, określone w uzgodnieniu z tą osobą. 
2. Lokal wskazywany na rzecz osoby niepełnosprawnej lub gospodarstwa domowego, którego członkiem jest osoba niepełnosprawna, bez względu na przyczynę niepełnosprawności, powinien być wyposażony w indywidualną łazienkę z WC (z wanną lub brodzikiem). W przypadku najmu socjalnego lokalu (obniżony standard) dopuszcza się możliwość umiejscowienia brodzika i pomieszczenia WC poza lokalem w budynku.

 Rozdział  10.
Zasady przeznaczania lokali na realizację zadań, o których mowa w ustawie 
o pomocy społecznej oraz ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 § 20. Przeznaczanie lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268, 2270 z 2022 r. poz. 1, 66) oraz ustawie z dnia9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447), rozpatrywane będzie każdorazowo przez Wójta Gminy Włocławek na wniosek jednostki organizacyjnej pomocy społecznej lub organizacji pożytku publicznego.

 Rozdział  11.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej 
przekraczającej 80 m2

 § 21. Wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej powyżej 80 m2 mogą być przeznaczone do najmu dla rodzin wielodzietnych, pozostających w trudnych warunkach mieszkaniowych lub mogą zostać przeznaczone do zamiany, jeżeli w jej wyniku Gmina uzyska 2 samodzielne lokale.

 
Rozdział  12.
Przepisy końcowe

  § 22. 1. Zachowują moc wydane przed wejściem w życie niniejszej uchwały kwalifikacje wniosków o przydział lokalu mieszkalnego.
2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
3. Traci moc uchwała Nr XLIII/ 311/22 Rady Gminy Włocławek z dnia 11 lutego  2022 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włocławek (Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2022 r. poz. 821).
4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie
 
Przewodniczący 
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 

Powiadom znajomego