W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr XLI/286/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włocławek na rok 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r.  poz. 1372, 1834), art. 211, art. 212, art. 214, art.  215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r.  poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054)
Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 47 714 100,78 zł,  z tego:
1) dochody bieżące w wysokości 37 265 918,55 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości 10 448 182,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 057 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
§ 2. 1.Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2022 w wysokości  54 785 164,81 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości  34 802 562,74 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 19 982 602,07 zł, zgodnie z załącznikiem  Nr 3 i załącznikiem 3a do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności wydatki na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 057 350,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.
§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2022 rok  w wysokości 7 071 064,03 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 5 838 974,03 zł oraz niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków  nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, z tytułu otrzymanych i niewykorzystanych środków pieniężnych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 232 090,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 216 663,85 zł oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 145 599,82 zł, zgodnie  z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 
1) ogólną w wysokości 95 000 zł,
2) celowe w łącznej kwocie 205 000 zł, w tym:
a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 105 000,00 zł,
b) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100 000 zł.
§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 11 do uchwały. 
§ 7. 1 Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
2. Ustala się wydatki:
1) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 115 900,00 zł,
2) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 4 100,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.
§ 8. Ustala się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 9. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy:
1) dla jednostek sektora finansów publicznych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem
Nr 6 do uchwały,
2) dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem  Nr 7 do uchwały.
§ 10. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi sfinansowanych  na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.
§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.
§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz  kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie  5 838 974,03 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 045 599,82 zł,
4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.
§ 14. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 100 000,00 zł.
§ 15. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Włocławek do:
1) emisji papierów wartościowych oraz zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości limitów określonych w § 13 uchwały,
2) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia
i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków miedzy działami,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000 zł,
7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000 zł,
8) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego