W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr XXXIX/261/21

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych 
na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 223 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236),Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:

jednostki budżetowe Gminy Włocławek, prowadzące działalność określoną 
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, o którym mowa
w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) zwane dalej „ jednostkami budżetowymi”;
źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
przeznaczenie dochodów;
sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.§ 2. Jednostki budżetowe, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów 
w Kruszynie, ul. Szkolna 15, 87-853 Kruszyn;
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka 
w Smólniku, Smólnik 17B, 87-815 Smólnik.§ 3. Na rachunku gromadzone są dochody pochodzące z następujących źródeł:

1) wpłaty przeznaczone na dożywianie dzieci,

2) darowizny,

3) odszkodowania z tytułu zniszczonego mienia,

4) wpłaty od sponsorów.

 

§ 4. 1. Dochody gromadzone na rachunku, mogą być przeznaczone na finansowanie następujących rodzajów wydatków:

pokrycie kosztów związanych z dożywianiem;
finansowanie wydatków bieżących, w szczególności wydatków związanych 
z mediami oraz remontami;

finansowanie wydatków inwestycyjnych;
wzbogacenie oferty edukacyjnej;
na cele związane z działalnością podstawową samorządowej jednostki budżetowej.
2. Środki gromadzone na rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

3. Wydatki z rachunku mogą być dokonywane w ramach planu finansowego
i do wysokości kwot zgromadzonych na tym rachunku.

 


§ 5. Rachunek dochodów własnych działa na podstawie opracowanego planu finansowego dochodów i wydatków z nich finansowanych sporządzanego w szczegółowości dział, rozdział, paragraf. Projekt rocznego planu jednostek sporządza Główny Księgowy Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek we współpracy z Dyrektorami jednostek, o których mowa w § 2.

 

§ 6. Projekty, o których mowa w § 5 przekazywane są Wójtowi Gminy Włocławek 
w trybie i terminach zgodnych z trybem i terminem prac nad projektem uchwały budżetowej. 
§ 7. Plany finansowe dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, zatwierdzone przez Dyrektora jednostki budżetowej, stanowią podstawę gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
§ 8. W trakcie roku budżetowego mogą być wprowadzone przez Dyrektorów jednostek budżetowych zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków nimi finansowanych pod warunkiem zachowania zgodności z zapisami uchwały budżetowej oraz wymagają pisemnego poinformowania o wyżej wymienionych zmianach Wójta Gminy Włocławek.
§ 9. Sprawozdania z wykonania planu finansowego wydzielonego rachunku dochodów własnych sporządza się zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej.
§ 10. 1. Obsługę finansowo-księgową dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych określonych w § 2 uchwały wykonuje Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek.

2. Wydatkowanie dochodów należy do Dyrektorów jednostek budżetowych, zgodnie 
z potrzebami, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) do wysokości kwot zgromadzonych dochodów na rachunku bankowym jednostki.
§ 11. Środki finansowe pozostające na rachunku dochodów na dzień 31 grudnia roku budżetowego podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu Gminy Włocławek. 
 § 12. Traci moc Uchwała Nr XVII/147/04 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 czerwca 2004r. w sprawie utworzenia środka specjalnego dla Gminnego Zespołu Oświaty.

 

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek.

 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie:

Niniejsza uchwała ma na celu uporządkowanie i ujednolicenie kwestii dotyczących wydzielonych rachunków bankowych, na których gromadzą dochody jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika także z konieczności uwzględnienia zmian stanu prawnego oraz zmian organizacyjno-prawnych, jakim uległy wyżej wymienione jednostki oraz Centrum Usług Wspólnych Gminy Włocławek.

 Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Załączniki

Powiadom znajomego