W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr XXVI/182/20

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie zasad używania herbu, flagi, sztandaru i pieczęci Gminy Włocławek oraz łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek i łańcucha Wójta Gminy Włocławek.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz.713, 1378) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. poz. 38)
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. poz.4510

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. 1.  Herb,  flaga, sztandar i pieczęć Gminy Włocławek oraz łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek i łańcuch Wójta Gminy Włocławek stanowią własność Gminy Włocławek i podlegają prawnej ochronie.
2. Symbole Gminy Włocławek, określone w ust. 1, mogą być używane tylko w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek.

§ 2. 1. Prawo do używania herbu i flagi Gminy Włocławek przysługuje na mocy niniejszej uchwały:
1) organom Gminy, 
2) gminnym jednostkom organizacyjnym,
3) jednostkom ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Włocławek,
4) osobom, którym nadano honorowe tytuły „Honorowy Obywatel Gminy Włocławek” lub „Zasłużony dla Gminy Włocławek”,
5) radnym Gminy Włocławek w sprawach związanych z wykonywaniem mandatu, 
6) pracownikom Urzędu Gminy Włocławek i pracownikom gminnych jednostek organizacyjnych w sprawach związanych z wykonywanymi obowiązkami,
7) osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, 
8) osobom fizycznym i prawnym będącym podmiotami gospodarczymi.

2. Zgodę na używanie herbu i flagi Gminy Włocławek przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 7 i pkt 8 wydaje Wójt Gminy Włocławek, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku podmiotu o wyrażenie zgody na używanie herbu i flagi Gminy Włocławek.

3. Herb Gminy Włocławek może być umieszczany na budynkach oraz w pomieszczeniach Urzędu Gminy Włocławek i gminnych jednostek organizacyjnych, a także na drukach, blankietach firmowych i korespondencyjnych. 

§ 3. 1.  Flagę Gminy umieszcza się na budynkach i przed budynkami stanowiącymi miejsca obrad lub siedzibę:
1) Rady Gminy Włocławek,
2) Urzędu Gminy Włocławek.
2. Na obiektach gminnych jednostek organizacyjnych i innych obiektach użyteczności publicznej Gminy Włocławek - z okazji uroczystości, świąt, rocznic państwowych oraz wyborów i referendów.

§ 4. 1. Prawo używania sztandaru Gminy Włocławek przysługuje:
1)Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek,
2)Wójtowi Gminy Włocławek.
2. Sztandar Gminy Włocławek prezentuje poczet sztandarowy, w którego skład wchodzą: sztandarowy (1 osoba) i asysta (2 osoby). 
3. Imienny skład pocztu sztandarowego - spośród pracowników Urzędu Gminy Włocławek  - wyznacza Wójt Gminy Włocławek.  

§ 5 . Pieczęci urzędowej Gminy Włocławek używają:
1) Przewodniczący Rady Gminy Włocławek, 
2) Wójt Gminy Włocławek,
3) pracownicy Urzędu Gminy Włocławek na zasadach określonych w art. 16 c ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1509).

§ 6. 1. Prawo do używania łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek przysługuje Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek.
2. Przewodniczący Rady Gminy Włocławek używa łańcuch, o którym mowa w ust. 1:
1) podczas Sesji Rady Gminy Włocławek;
2) podczas świat,  uroczystości i wydarzeń o charakterze państwowym. 
3. Decyzję, co do zakresu i  potrzeby użycia łańcucha podczas wydarzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2,  podejmuje Przewodniczący Rady Gminy Włocławek.
4. Łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek jest nakładany Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek – po raz pierwszy – na sesji Rady Gminy Włocławek, podczas której nastąpił wybór Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek.
5. Po raz pierwszy Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek łańcuch nakłada najstarszy wiekiem radny, spośród radnych obecnych na sesji, podczas której Rada Gminy Włocławek dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek na nową kadencję.
6. Po raz pierwszy łańcuch Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek może być nałożony nowemu Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek w trakcie trwania kadencji.
7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6, łańcuch nakłada najstarszy wiekiem radny, spośród radnych obecnych na sesji lub ustępujący Przewodniczący Rady Gminy Włocławek.
8. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy, prawo do używania podczas sesji Rady Gminy Włocławek  łańcucha Przewodniczącego Rady Gminy przysługuje Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 8. 1. Prawo do używania łańcucha Wójta Gminy Włocławek przysługuje wyłącznie Wójtowi Gminy Włocławek.
2. Wójt Gminy Włocławek używa łańcucha, o którym mowa w ust. 1:
1) podczas Sesji Rady Gminy Włocławek,
2) podczas świat,  uroczystości i wydarzeń o charakterze państwowym.
3. Decyzję, co do zakresu i  potrzeby użycia łańcucha podczas wydarzeń, o których mowa w ust. 2 pkt 2,  podejmuje Wójt Gminy Włocławek.
4. Łańcuch Wójta Gminy Włocławek jest nakładany – po raz pierwszy – po złożeniu przez Wójta Gminy Włocławek ślubowania z zastrzeżeniem ust. 2.
5. Nałożenia łańcucha Wójtowi Gminy Włocławek – po raz pierwszy – może nastąpić w trakcie trwania kadencji.
6. Po raz pierwszy Wójtowi Gminy Włocławek  łańcuch nakłada Przewodniczący Rady Gminy Włocławek.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XLII/299/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 
19 października 2018 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Włocławek (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2018 r. poz. 5631).  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Uchwała Nr XXVI/182/20

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVI/182/20

Powiadom znajomego