W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Uchwała nr I/19/24

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy Włocławek
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad jej przyznawania Radnym Gminy Włocławek, diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.
na podstawie art. 25 ust. 4, ust. 6 i ust. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§ 1. 1. Ustala się dietę dla Radnego Gminy Włocławek w wysokości 350 zł, dla Radnego pełniącego funkcję Przewodniczącego komisji stałej lub doraźnej za posiedzenie komisji w wysokości 450 zł, a dla Zastępcy Przewodniczącego komisji stałej lub doraźnej w wysokości 450 zł w przypadku prowadzenia posiedzenia komisji pod nieobecność Przewodniczącego komisji.
2. Dieta obejmuje zwrot kosztów i wydatków poniesionych w związku z udziałem radnego w sesjach i posiedzeniach komisji.
3.  Dieta przysługuje:
1)    za udział w sesjach Rady Gminy Włocławek,
2)    za udział w posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy Włocławek,
3)    za udział w posiedzeniach komisji doraźnych Rady Gminy Włocławek.

4. Dieta przysługuje za udział w sesjach Rady Gminy Włocławek i za udział 
w posiedzeniach komisji stałych oraz komisji doraźnych, niezależnie od tego, czy sesja Rady Gminy Włocławek i posiedzenia komisji odbywają się w tym samym dniu, z zastrzeżeniem ust. 6.
5. W przypadku wspólnego posiedzenia komisji, Radnemu przysługuje jedna dieta, z zastrzeżeniem ust. 1 i ust. 6.
6. W ciągu miesiąca diety radnych nie mogą przekroczyć kwoty wskazanej w § 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1974).
7. Wypłata diety Radnemu następuje po zakończeniu sesji Rady Gminy Włocławek lub posiedzeniu komisji Rady Gminy Włocławek w kasie Urzędu Gminy Włocławek lub na wskazany rachunek bankowy.
 
§ 2. 1. Dla Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek ustala się za udział 
w sesjach Rady Gminy Włocławek i posiedzeniach komisji Rady Gminy Włocławek dietę zryczałtowaną w wysokości 2 100 zł.
2. Każda nieobecność Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek na sesji Rady Gminy Włocławek powoduje obniżenie wysokości diety określonej w ust. 1 o 10 %.
3. Dieta zryczałtowana będzie wypłacana Przewodniczącemu Rady Gminy Włocławek w ostatnim dniu miesiąca, w kasie Urzędu Gminy Włocławek lub na wskazany numer rachunku bankowego.

§ 3. 1. Dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek ustala się za udział w sesjach Rady Gminy Włocławek i posiedzeniach komisji Rady Gminy Włocławek dietę zryczałtowaną w wysokości 2 000 zł.
2. Każda nieobecność Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek na sesji Rady Gminy Włocławek powoduje obniżenie wysokości diety określonej w ust. 1 o 10 %.
3. Dieta zryczałtowana będzie wypłacana Wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Włocławek w ostatnim dniu miesiąca, w kasie Urzędu Gminy Włocławek lub na wskazany numer rachunku bankowego.

§ 4. 1. W przypadku pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Włocławek bądź Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek w okresie krótszym niż miesiąc wysokość diety zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni sprawowania funkcji przyjmując, że miesiąc liczy 30 dni.
2. Jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub dodatkowy dzień wolny od pracy, ustalony zgodnie z przepisami prawa pracy, wypłaty diet dokonuje się w dniu poprzedzającym ten dzień.

§ 5. Radnemu przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 66,  poz. 800, z 2002 r. Nr 14, poz. 138, z 2003 r. Nr 33, poz. 280).   

§ 6. Traci moc uchwała Nr LXI/441/23 Rady Gminy Włocławek z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad jej przyznawania Radnym Gminy Włocławek, diety zryczałtowanej dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Włocławek oraz zwrotu kosztów podróży służbowej (Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2023 r. poz. 4029).

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2024 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Uzasadnienie

Przewodniczący

Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki 

 

 

 

Powiadom znajomego