W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Włocławek
ul. Królewiecka 7
87-800 Włocławek

tel.: (+48) 54 230 53 00
fax: (+48) 54 230 53 53
e-mail: urzad@g.wloclawek.pl
ePUAP: /gsdul2275m/skrytka

serwis www: gmina.wloclawek.pl

NIP Gminy: 888-28-78-334
REGON Gminy: 910866904

NIP Urzędu: 888-21-79-524
REGON Urzędu: 000551295

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Informatyk w Urzędzie Gminy Włocławek w wymiarze 1 etatu
Miejsce pracy Urząd Gminy Włocławek
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Gminy Włocławek
Status w trakcie rozstrzygania


ROR.210.1.1.2022

 

 

Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Włocławek.

 

            Wójt Gminy Włocławek ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze: 

Informatyk

w Urzędzie Gminy Włocławek

w wymiarze 1 etatu.

 

1. Niezbędne wymagania kandydatów:

1)    wykształcenie średnie lub wyższe; 

2)    co najmniej trzyletni staż pracy;

3)    obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art.11 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z 2021 r. poz.1834);

4)    posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

5)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku informatyka;

6)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

7)    nieposzlakowana opinia;

8)    znajomość języków, szablonów, baz danych, oprogramowania, systemów operacyjnych i pakietów biurowych niezbędnych do pracy na stanowisku informatyka w urzędzie gminy;

9)    znajomość zagadnień technicznych związanych ze sprzętem komputerowym oraz sieciami;

10) znajomość przepisów prawa z zakresu informatyzacji podmiotów publicznych oraz dostępu do informacji publicznej.

2. Dodatkowe wymagania:

1)    preferowane wykształcenie o kierunku informatycznym,

2)    umiejętność pracy w zespole;

3)    komunikatywność;

4)    samodzielność;

5)    zaangażowanie;

6)    wysoka kultura osobista;

7)    doświadczenie zawodowe na stanowisku odpowiadającym zakresowi zadań na informatyka;

8)    dyspozycyjność;

9)    prawo jazdy kat. B

 

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku informatyka:

1)    administrowanie stroną internetową Gminy Włocławek oraz jednostek organizacyjnych, wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, stałe ich udoskonalanie;

2)    współpraca z poszczególnymi referatami i stanowiskami pracy, a także z jednostkami organizacyjnymi Gminy Włocławek w zakresie obsługi informatycznej;

3)    realizowanie projektów związanych z elektronicznym usprawnianiem funkcjonowania urzędu i obsługi interesantów;

4)    wdrażanie nowych rozwiązań i systemów, w tym systemów bezpieczeństwa;

5)    zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w urzędzie gminy;

6)    wykonywanie zadań uwzględnionych  w rozporządzeniu MSWiA z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych;

7)    administrowanie Biuletynem Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włocławek i jednostek organizacyjnych;

8)    wykonywanie zadań w zakresie cyberbezpieczeństwa;

9)    wykonywanie zadań Administratora systemu TI w ochronie informacji niejawnych;

10) szkolenie osób w zakresie obsługi komputera oraz wdrażania nowych systemów informatycznych;

11) ewidencja archiwizacji nośników danych komputerowych;

12) wprowadzanie nowych wersji programów;

13) dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu komputerowego znajdującego się w Urzędzie Gminy Włocławek;

14) sprawdzanie raz w miesiącu obecności wirusów komputerowych przy użyciu odpowiedniego sprzętu antywirusowego;

15) pomoc użytkownikom w obsłudze programów objętych umową licencyjną;

16) administracja i konserwacja sieci komputerowej;

17) instalacja i wdrażanie oprogramowania;

18) obsługa transmisji obrad Sesji Rady Gminy Włocławek;

19) obsługa informatyczna zarządzonych wyborów oraz referendów.

4. Wymagane dokumenty:

1)    własnoręcznie podpisany list motywacyjny;

2)    własnoręcznie podpisany życiorys (CV);

3)    wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4)    kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie (dyplom, dyplomy potwierdzające posiadanie wyższego wykształcenia), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

5)    kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem;

6)    kserokopie świadectw pracy (w przypadku posiadania stażu pracy), potwierdzone za zgodność z oryginałem;

7)    własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)    kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany złożyć kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

9)    własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna, potwierdzająca zapoznanie się z obowiązującymi informacjami zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”   - (wzór zamieszczony wraz z ogłoszeniem o naborze).

 

Zaświadczenie lekarskie i zaświadczenie o niekaralności będzie wymagane od osoby zatrudnionej w wyniku przeprowadzonego naboru przed podpisaniem umowy o pracę.

 

5. Miejsce i termin składania dokumentów:

1)    wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej i zaklejonej kopercie z dopiskiem:

„ROR.210.1.1.2022 - Nabór na stanowisko informatyka ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2022 r. do godz. 15:30 w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek, pok. Nr 5.
Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Włocławek po wskazanym wyżej terminie nie będą rozpatrywane;
2)    informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP pod adresem http://bip.gmina.wloclawek.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, w trybie określonym w § 15 Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włocławek.

 

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)    stanowisko - Informatyk; 

2)    wymiar etatu – 1 etat;

3)    miejsce pracy – Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7;

4)    data rozpoczęcia pracy – 1 marca 2022 r.;

5)    lokalizacja stanowiska pracy: pomieszczenie biurowe, w którym będzie świadczona praca, zlokalizowane jest na piętrze w budynku B. Praca na zajmowanym stanowisku wiąże się z  przemieszczaniem się pomiędzy pomieszczeniami referatu i budynkami Urzędu Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7. 

 

7. Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:

Informuje się, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu  lutym 2022 r., w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł co najmniej 6%.

 
 

 
Wójt

mgr inż. Magdalena Korpolak - Komorowska
 

Załączniki

Powiadom znajomego